Collegevragen inzake overlast jongeren bij Eendenvijver

Westland Verstandig

's-Gravenzande 05.06.2018 - Onze fractie wordt benaderd door bewoners met overlast van hangjongeren rondom het pleintje van de Eendenvijver nabij de Mr. Schokkingstraat.

De overlast is met name in de avonduren vanaf 20.00 uur. Onze fractie heeft eerder op die problemen gewezen met de hangmensen. De bewoners hebben één en ander gemeld bij de Gemeente maar er gebeurt maar niets. In ieder geval ziet men geen verbetering.


Foto archief

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

- is vorenstaande overlast van hangmensen op het pleintje van de Eendenvijver nabij de Mr. Schokkingstraat bekend?

- welke concrete maatregelen gaat het College nemen middels Politie, BOA’s Vitis danwel de wijkagent om één en ander in goede banen te leiden en om in ieder geval de situatie ter plekke te verbeteren zodat geen overlast meer wordt ondervonden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter