Collegevragen inzake overlast verkeer Zand- en Waterweg

Westland Verstandig

Naaldwijk 28.05.2018 - Onze fractie wordt benaderd door bewoners rondom de Zand- en Waterweg in Naaldwijk die sinds het doortrekken van die weg overlast ervaren

door het steeds drukker wordende verkeer en met name het vele zware vrachtverkeer dat met hoge snelheid op de rotonde afstormt. Ook de combinatie met veel fietsers en voetgangers die zich moeten voortbewegen is een ongelukkige en het wachten is op een ongeluk. Het Woerdblok moet toch als een woonwijk worden gezien.

Er zouden maatregelen genomen moeten worden om het verkeer te vertragen en mogelijkerwijs ook om het vrachtwagenverkeer om te leiden. Meldingen bij het Meldpunt Leefomgeving Westland zijn gedaan, maar leveren niets op.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is vorenstaande situatie bij uw College bekend en welke maatregelen kunnen in deze concreet genomen worden om de overlast te beperken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens Fractievoorzitter