Collegevragen inzake overtollig water in tunnel Westerlee

Westland Verstandig

Westerlee 12.06.2018 - Inwoners van Maasdijk maken onze fractie erop attent dat ook bij niet al te hevige regenbuien overtollig water permanent blijft staan in de tunnel

waardoor toch een vrij gevaarlijke situatie ontstaat en blijkbaar het water niet weggepompt wordt, althans niet weg kan komen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bekend met het vorenstaande en kunnen op korte termijn maatregelen genomen worden zodat het water wel goed afgevoerd wordt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a., Namens de fractie

Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter