Collegevragen inzake periodieke rapportage omgevingsvergunningen.

CDA Westland

Westland 26.07.2021 - In het memo van 15 juli jongstleden verstrekte het college de gemeenteraad een opgave van de verleende omgevingsvergunningen in het 1e kwartaal van 2021.

Daarin is niet zichtbaar welk aantal vergunningen van rechtswege is ontstaan.

'Zoals bekend heeft uw college besloten “eenvoudige vergunningen”, ingegeven door tekorten in de personele bezetting, van rechtswege (“automatisch”) te laten ontstaan door de aanvragen niet binnen de daarvoor voorgeschreven termijn te behandelen. Echter in uw rapportage wordt generlei melding gemaakt van op deze wijze ontstane vergunningen. Wellicht waren die er ook nog niet in het 1e kwartaal. Echter gezien de van diverse zijden gerezen vragen lijkt het zinvol wel voeling te houden bij deze nieuwe praktijk.'

Binnen de fractie van CDA leven om die reden de volgende vragen:

1. Zijn er in het 1e kwartaal 2021 reeds omgevingsvergunningen van rechtswege ontstaan?;

2. Zo ja, zijn daartegen bezwaren ingediend?;

3. Is uw college bereid in de kwartaalrapportages een opgave op te nemen van het aantal van rechtswege ontstane omgevingsvergunningen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jaco Eeltink