Collegevragen inzake plaatsing van laadpalen

Westland Verstandig

Westland 25.04.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt geregeld door inwoners benaderd die aangeven dat zonder enige vooraankondiging een aantal parkeerplaatsen

zijn omgeturnd in één parkeerplaats met een laadpaal.

Nu is het goed dat er laadpalen komen in Westland en ook dat aan elektrische auto’s gedacht wordt, maar het lijkt wel goed om goed overleg te voeren met omwonenden daar waar een laadpaal komt. Het gaat dan om de plek, maar ook of dat in de betreffende buurt nodig is. 

Collegevragen inzake oplaadkosten elektrische auto 's

Een voorbeeld is de Grote Geest / Slangekruid in Monster waar enige tijd geleden plotsklaps twee parkeerplaatsen zijn verdwenen en nu is er een laadpaal met een parkeerplaats die echter weer niet gebruikt wordt omdat in de directe omgeving blijkbaar geen behoefte daaraan bestaat.

Na melding van omwonenden is aangegeven dat er een informatiebord ter plekke zou hebben staan, maar niemand heeft dat gezien. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Kan een overzicht gegeven worden van de plekken waar de laadpalen in Westland worden neergezet?

-Is het niet dringend nodig om met de buurtbewoners toch overleg te voeren voordat tot plaatsing wordt overgegaan?

-Is het juist dat het informatiebord ter plekke niet gezien is en dat daar wel melding van gemaakt wordt door de gemeente?

-Is het niet raadzaam om te bezien of plekken voor een laadpaal mogelijk zijn zonder dat daarvoor parkeerplaatsen opgeofferd behoeven te worden?

-In de betreffende buurt is er een hoge parkeerdruk en vandaar dat de irritatie vrij groot is. Kan het College dat begrijpen en is het College bereid om eventueel tot verplaatsing van de betreffende laadpaal over te gaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter