Collegevragen inzake Plan Watergat

GBW

Monster 12.01.2021 - Voor de locatie 'Watergat' is een aansprekend planconcept ontwikkeld. Een heel aantrekkelijke invulling van de locatie.

Door de zorgvuldige vormgeving van de stedenbouwkundige opzet zal het plan en de woningen zich goed in de natuurlijke omgeving voegen. De kwaliteiten van dit plan op zich lijken ons in ieder geval ruim voldoende om de raad 'over de streep' te trekken. 

In de commissie Ruimte van 5 januari 2021 heeft wethouder Gardien evenwel niet alleen de kwaliteiten van het plan benadrukt maar ook uitgesproken dat zij hoopt dat de gemeenteraad het bouwplan voor de locatie ‘Watergat’ dat nu voorligt niet ‘van de haak laat vallen’, want “(…)als het aan de provincie ligt dan gaat het daar helemaal vol gebouwd worden”. Desgevraagd heeft de wethouder ook de mededeling gedaan dat indien wordt afgezien van bebouwing dat een schadepost zal gaan betekenen van - “(…)een hele voorlopige schatting, ‘over de duim berekend’(…)” - € 15 miljoen, waarvan € 7,5 miljoen voor rekening van de gemeente Westland komt.

Wij vinden het belangrijk dat de gemeenteraad bij zijn besluitvorming over het al dan niet in ontwikkeling nemen van de locatie ‘Watergat’ en het bestemmingsplan kan beschikken over zorgvuldige en betrouwbare informatie. 

Dit brengt ons  tot de volgende vragen:

- Deelt uw college onze opvatting dat de (Regionale) Woonvisie hèt kader is voor de onderbouwing van de woningbehoefte in bestemmingsplannen? 

- Wilt uw college in een memo kort en bondig beschrijven over welke (wettelijke) instrumenten de provincie beschikt om voor de locatie ‘Watergat’ een (pro-actief) aanwijzingsbesluit te nemen indien het woningbouwprogramma in plan ‘Watergat’ in lijn is met de actuele (Regionale) Woonvisie?

- Wilt uw college een gespecificeerde reële berekening opmaken van de schade indien de locatie ‘Watergat’ onverhoopt niet in ontwikkeling kan worden genomen?

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg