Collegevragen inzake planontwikkeling zwembad de Hoge Bomen

GBW

Naaldwijk 06.05.2019 - Nadat de gemeenteraad Westland in een motie (april 2015) unaniem heeft uitgesproken dat zwembad De Hoge Bomen open moet blijven,

is in de commissie MO (november 2016) door het toenmalige college het tijdpad geschetst om te komen tot een renovatie of nieuwbouw van het zwembad. In een informatiebrief aan de gemeenteraad (21 juni 2018) schetst uw college de voortgang van de ontwikkelingen, waarin wordt uitgesproken dat “de uiteindelijke keuze voor een voorkeursvariant zal aan de raad volgens huidige planning worden voorgelegd in het vierde kwartaal van 2018”.

In het vierde kwartaal van 2018 is de gemeenteraad evenwel “geen uiteindelijke keuze voor een voorkeursvariant voorgelegd”. Inmiddels hebben wij wel begrepen dat in een overleg met ‘de Vrienden van zwembad De Hoge Bomen’ de mededeling is gedaan dat het externe onderzoek naar drie opties voor het behoud van het zwembad De Hoge Bomen is afgerond en binnenkort bij het college zal worden aangeboden. Sinds dat overleg is ook al weer enige tijd verstreken: ‘de Vrienden van…’ noch de gemeenteraad is door uw college geïnformeerd over voorkeurs- en/of welke variant dan ook. 

Het feit dat uw college een beslissing over de nieuwbouw van zwembad De Hoge Bomen keer op keer vóór zich uitschuift, maakt de fractie van GBW niet gerust over de toekomst van het zwembad. Het brengt ons in ieder geval tot de volgende vragen:

- Zijn de drie scenario’s waar in de raadsinformatiebrief van 21 juni 2018 sprake van is, inmiddels uitgewerkt in een programma van eisen, exploitatie en investeringen? En is de rapportage daarover inmiddels aan uw college aangeboden?

- Zo ja, waarom is tot dusverre ‘de uiteindelijke keuze voor een voorkeursvariant’ nog niet voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad?

- Kunt u ‘de Vrienden van…’ - en met hen de vele gebruikers van - zwembad De Hoge Bomen de zekerheid geven dat van uitstel géén afstel komt, of met andere woorden: wanneer wordt de gemeenteraad een voorstel voor besluitvorming over de nieuwbouw van De Hoge Bomen voorgelegd?

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg