Collegevragen inzake positie en functioneren van het VCO

GBW

Westland 17.12.2019 - Steeds vaker worden wij benaderd door inwoners en ondernemers in Westland met vragen over het instituut VCO en met name over de positie en het functioneren ervan.

Opvallend is dat slechts na veel zoekwerk langs de daarvoor geëigende kanalen (iBabs, google) enige duidelijkheid over de positie en functioneren van het VCO (Voorbereidend Coördinerend Overleg?) is te achterhalen. 

Voor ons is duidelijk geworden dat het VCO in het bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Westland’ is aangesteld als ‘glastuinbouwdeskundige’. Daarmee neemt dit instituut een belangrijke positie in bij verzoeken en vraagstukken rondom het wettigen van gevallen van strijdig gebruik van gronden binnen het bestemmingsplan glastuinbouw en bij verzoeken tot wijzigen ervan. Uw college dient immers alle verzoeken voor advisering aan dit instituut voor advisering voor te leggen. Opmerkelijk is dan vooral dat slechts twee verslagen van dit instituut op iBabs zijn gepubliceerd, die dan ook nog eens dateren van 2011 en 2012.

Deze overweging brengt ons tot de volgende vragen:

Is het instituut VCO (de ‘glastuinbouwdeskundige’) anno 2019 nog steeds actief? Vindt er met enige regelmaat beoordeling plaats van het functioneren van het instituut VCO? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u het verslag van de recente beoordeling met ons delen? 

Hanteert het instituut VCO (de ‘glastuinbouwdeskundige’) objectieve maatstaven (in casu beleidsregels) bij de beoordeling en advisering omtrent het legaliseren van gevallen van strijdig gebruik. Door wie zijn die maatstaven opgesteld dan wel goedgekeurd? Wilt u de raad inzage geven in de maatstaven/beleidsregels?

Is het standaard in de werkwijze van het instituut VCO dat belanghebbenden worden ‘gehoord’? Zijn de adviezen die door het instituut VCO worden uitgebracht openbaar? Wordt er verslag van de vergaderingen opgemaakt. Zijn die verslagen voor de raad ter inzage? 

Is uw college het met GemeenteBelang Westland eens dat een met veel geheimzinnigheid omkleed instituut VCO, niet langer past binnen een eigentijdse, open bestuurscultuur die uw college voorstaat?

Remmert Keizer,

Fractievoorzitter GBW