Collegevragen inzake prioriteiten sociale woningbouw in Westland

GBW

Westland 16.11.2019 - In buurgemeente Rijswijk is deze maand besloten dat in het nieuw te sluiten convenant met woningcorporaties géén taakstellingen voor nieuwbouw

van sociale huurwoningen zullen worden opgenomen, maar wèl voor onderhoud en maatregelen voor energietransitie. Met dit radicale besluit kiest Rijswijk duidelijk voor het eigen (financieel) belang van de gemeente en voor het volkshuisvestelijk belang van de eigen inwoners. 

De Westlandse corporaties staan voor veelvoudige investeringsopgaven. Opgaven in nieuwbouw (lokale en regionale opgaven), onderhoud en verbetering, energietransitie en de redding van het Vestia woningbezit in Westland terwijl ook zij hun euro’s maar één keer kunnen uitgeven. Daarbij gaat de gemeente Westland financieel zorgelijke tijden tegemoet en zal haar financiën goed in de gaten moeten houden en keuzes moeten maken. 

Deze afwegingen brengt ons tot het stellen van de volgende vragen: 

- Gaat uw college het voorbeeld dat buurgemeente Rijswijk geeft volgen en kunnen we er op rekenen en vertrouwen dat uw college in de afspraken met de Westlandse corporaties nu het parool ‘Westland voor de Westlanders’ laat gelden?  

-  In hoeverre acht uw college zich – na het besluit van de gemeente Rijswijk - nog gebonden aan regionale afspraken zoals bijvoorbeeld de bouwopgave van sociale huurwoningen voor de regionale woningmarkt in het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’. En wat betekent het Rijswijkse besluit voor u ten aanzien van de te sluiten Regionale Prestatieafspraken? 

- Deelt uw college de opvatting van GBW dat de Westlandse corporaties in financieel opzicht niet in staat zijn al hun (investering)opgaven daadwerkelijk te kunnen realiseren en dat daarom voorrang gegeven moet worden aan het behouden van het woningbezit van Vestia voor de Westlandse sociale huurwoningmarkt boven de productie van nieuwe sociale huurwoningen.  Zo nee, waarom niet? 

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg