Collegevragen inzake problemen renovatie-onderhoud bij Vestia

Westland Verstandig

Honselersdijk 17.06.2019 - De Westland Verstandigfractie wordt benaderd door bewoners van de Burgemeestersbuurt in Honselersdijk.

 

Op basis van de agenda Woonvisie 2030 zijn tussen de gemeente en Vestia afspraken gemaakt over “beheer en onderhoud” van onder meer de Burgemeestersbuurt Honselersdijk en De Hunselaer.

Op dit moment wordt het zogenaamde beheer en onderhoud aan de Burgemeestersbuurt in Honselersdijk uitgevoerd en dat verloopt niet goed. Niet alleen is er mogelijkerwijs sprake van niet alleen maar onderhouden en beheren maar van renovatie waarvoor andere spelregels gelden, maar ook worden de werkzaamheden slecht georganiseerd en dus niet goed uitgevoerd. Op dit moment staat de gehele problematiek zelfs in de landelijke media centraal.

De gemeente heeft hierbij een rol omdat zij de prestatieafspraken met Vestia gemaakt heeft en dus moet toezien op een deugdelijke uitvoering van die afspraken. Nu een en ander enigszins uit de hand begint te lopen moet het College optreden.

Daarnaast is er nog blijkbaar een omgevingsvergunningsproblematiek. Vestia heeft ofwel geen ofwel niet de goede omgevingsvergunning aangevraagd waardoor op dit moment het werk is stilgelegd door de gemeente. Dat betekent dat bij een aantal woningen de bestaande dakconstructie is weggehaald zonder dat daarvoor iets in de plaats gekomen is. Zeker gezien het natte weer de afgelopen weken levert dit grote problemen op. 

Ook is Vestia volstrekt niet bereikbaar. Één van de bewoners heeft de afgelopen periode 60 keer Vestia telefonisch benaderd en heeft geen enkel inhoudelijk contact daarbij kunnen krijgen. Met andere woorden op dit moment is er chaos en grote onzekerheid bij de bewoners.

Dit leidt tot de volgende vragen en actiepunten:

-Is het College bereid om de woningen die nu al door de aannemer deels “gesloopt” zijn –het betreft dan de dakopbouw- nog begin deze week te laten afmaken zodat de bewoners weer normaal kunnen wonen?

-Waarom heeft het College een bouwstop opgelegd, terwijl toch te verwachten valt dat de omgevingsvergunningen verleend zullen gaan worden?

-Wie is in deze in gebreke gebleven? Vestia die ofwel geen ofwel een niet toereikende aanvrage heeft ingediend ofwel de gemeente die blijkbaar de werkzaamheden heeft laten opstarten zonder dat de benodigde vergunningen er waren?

-Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de prestatieafspraken ertoe leiden dat de gemeente Vestia in deze kan aanspreken op een deugdelijke nakoming van die afspraken, hetgeen ook betekent dat op een deugdelijke wijze beheer, onderhoud en renovatie plaatsvindt?

-Is de gemeente het met de fractie van Westland Verstandig eens dat in deze geen beheer en onderhoud plaatsvindt, maar gezien de aard van de werkzaamheden wel degelijk sprake is van renovatie? Voor dit laatste geldt dan dat de eerste etage van de woningen volledig moeten worden aangepast, de dakkapellen groter en op een andere plek terugkomen en voorts ook binnen qua structuur de nodige aanpassingen gaan plaatsvinden.

-Is het College bereid om met Vestia op korte termijn te overleggen en aan te geven dat sprake is van een renovatie en niet van onderhoud/beheer?

Gezien de aard van de materie mogen wij uw College verzoeken om direct deze vraag ter hand te nemen en ook voor directe beantwoording zorg te dragen. Het spreekt voor zich dat beantwoording binnen de gebruikelijke termijn mosterd na de maaltijd is en er dan al onnodig veel leed geleden is. In deze is ook de gemeente aan zet om handelend op te treden en de gemeente kan niet passief toezien hoe haar inwoners, weliswaar door Vestia en niet door de gemeente zelf, slecht behandeld worden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter