Collegevragen inzake reconstructie kruispunt Poeldijkseweg- Erasmusweg

CDA Westland

Kwintsheul 17.08.2018 - Onze fractie heeft zich tijdens de behandeling van bestemmingsplan de Gouw al druk gemaakt om het feit dat de gemeente Den Haag

eigenlijk vooral naar eigen belangen kijkt. Toen ging het om een gewenste rotonde op de Poeldijkseweg die nieuwbouwwijk De Gouw (nu de Ranken) beter en sneller zou ontsluiten tezamen met de ontsluiting van de Haagse nieuwbouwwijk Uithofpark. Het niet willen inleveren van ruimte aan de Haagse kant, waardoor een paar huizen minder gebouwd konden worden, zou de reden geweest zijn.

Dat lijkt nu een tweede keer te gaan gebeuren. Het drukke kruispunt Poeldijkseweg – Erasmusweg op de provinciale weg N464 behoort al jarenlang tot de top 10 van meest gevaarlijke kruispunten van Nederland. Het wordt daar ook steeds drukker, ook al omdat dit een ontsluitingsweg voor Westland richting A4 is met ook veel vrachtverkeer vanuit bedrijventerrein ABC.

Een rotondeoplossing wordt daar als hoofdoplossing gezien waardoor snelheden op dit kruispunt automatisch zullen verminderen en via de bekende voorrangsregelingen het verkeer ook makkelijker de N464 kan opkomen en afgaan. Tot onze verbazing gaat de gemeente Den Haag nu eerst een tussenoplossing aanbrengen, naar verluid wachtende op een definitief ontwerp voor een ongelijkvloerse kruising van de Erasmusweg met de Wippolderlaan. En dat terwijl de afstand tussen beide kruisingen voldoende groot is om de conclusie te trekken dat de tussenoplossing niet de reden mag zijn om niet gelijk voor de rotondeoplossing te kiezen. Met nadruk wordt dan ook geconcludeerd dat de tussenoplossing onnodig geld kost als binnenkort de rotonde alsnog zal worden aangelegd.

CDA Westland is wel content dat men het kruispunt eindelijk veiliger wil maken. Maar ook over deze tussenoplossing zelf zijn kanttekeningen te plaatsen, vooral als het om Westlandse belangen gaat. Door omwoners ingebrachte bezwaren lijken aan de kant geschoven te zijn.

Het betreft dan vooral het willen ontmantelen van de aparte rijstrook voor afslaand verkeer vanuit Poeldijk naar Wateringen. Dat heeft namelijk gevolgen.

Ten eerste zal de nu al regelmatig aanwezige lange rij auto’s, die naar Den Haag / Wippolderlaan moeten, nog langer worden. Vooral tijdens de spitsuren staat nu ook al vaak tot over het kruispunt een grote rij auto’s richting Den Haag / Wippolderlaan. Doordat afslaand verkeer nu ook in dezelfde rij moet aansluiten zal de rij dus nog langer worden. Mensen uit De Ranken zullen niet blij zijn met deze rij auto’s voor de deur!

Daarnaast, zal in de optiek van CDA Westland het wegvak vanuit Poeldijk tot aan het kruispunt voor auto- en vrachtverkeer juist gevaarlijker worden. Daar gaat men op één en hetzelfde wegvak te maken krijgen met doorrijdend en afslaand verkeer, afslaand verkeer dat zal moeten remmen om de bocht naar Wateringen te nemen. In onze verwachting zal dat regelmatig een noodstop opleveren, omdat men als tweede of derde auto achter de afslaande auto niet doorheeft dat een auto moet afremmen om de bocht te kunnen nemen. Nu remt het afslaand verkeer pas af op “het opstelvak”, zoals Den Haag deze doorgaande rijrichting noemt, waardoor niet afslaand verkeer gewoon kan doorrijden.

Tot slot vragen wij aandacht voor de situatie gedurende de werkzaamheden als die doorgang vinden. De woonwijk de Ranken wordt zo (nog) moeilijker bereikbaar vanaf de Poeldijkseweg. Daarnaast hebben wij de indruk dat men niet voldoende de consequenties onder ogen en/of gecommuniceerd heeft dat de (nu al als te druk ervaren) Ambachtsweg veel extra verkeer te verwerken zal krijgen vanwege de afsluitingen. Zie hiervoor de publicatie

Wij hebben hierom de volgende vragen:

1.      Bent u het met de fractie van CDA Westland eens dat gezien de “top 10 notering van gevaarlijkste kruispunten in Nederland” nu gelijk de meest veilige en beste kruispuntoplossing aangebracht had moeten worden, en niet de nu gekozen geldverkwistende en zeker niet-optimale tussenoplossing?

2.      Klopt onze constatering dat de provincie, eigenaar van de N464, wederom onder druk van de gemeente Den Haag akkoord gegaan is met deze tussenoplossing? Is de gemeente Westland ook akkoord gegaan al dan niet onder protest?

3.      Bent u het eens met de, in de inleidende tekst gegeven mening, dat een definitieve oplossing niet afhankelijk is van de gekozen ongelijkvloerse oplossing van het kruispunt Wippolderlaan / Lozerlaan / Erasmusweg?

4.      Bent u het met ons en omwoners eens dat de nu voorliggende tussenoplossing GEEN goede oplossing is en dat vooral het afslaand verkeer naar Wateringen een probleem gaat worden zoals in de inleiding beschreven?

5.      Is het nog mogelijk om de tussenoplossing over te slaan en samen met Den Haag (op wiens grondgebied het kruispunt ligt), Provincie Zuid Holland (eigenaar van de N464) en Westland (rechtstreeks aanliggend aan het kruispunt en welke tevens een toegangsport voor Westland is) tot een definitieve (rotonde)oplossing te komen?

6.      In onze optiek is er genoeg ruimte voor de aanleg van een rotonde, zo niet, is er dan nog gelegenheid om daarbij gronden te betrekken vanuit het grondgebied vanuit bestemmingsplan De Gouw? Ofwel past het toekomstplan voor de gehele omgeving in de omliggende bestemmingplannen, zodat niet weer de situatie ontstaat dat er te weinig ruimte is, zoals beschreven in de inleiding, voor een ontsluiting van de Gouw?

7.      Indien de tussenoplossing toch wordt aangebracht, kan dan niet een voor Wateringen (vooral de Ambachtsweg) en de Gouw betere oplossing bedacht worden als omleiding?  

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.  

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum