Collegevragen inzake reconstructiegebieden Boomawatering en Poelzone

Westland Verstandig

Westland 30.04.2016 - In het kader van de onzinnige handhavingsactie stuit de fractie van Westland Verstandig op een aantal vragen

die alleen maar door het College beantwoord kunnen worden. (Het college heeft namelijk 3 externe dure krachten aangenomen om in het algemeen tuinbouwbelang in alle gevallen van strijdigheid met het bestemmingsplan glastuinbouw te handhaven met dwangsommen. Het gaat dan om al vele tientallen jaren gebruikte paardebakken, hobbykastjes, siertuinen, woningen, vijvers, die zich bevinden op de glastuinbouwbestemming. Uitgaande van de concrete gevallen blijkt dat schaalvergroting niet mogelijk is omdat dat technisch niet kan. Het gevolg is dat een eigenaar delen van zijn eigendommen niet meer mag gebruiken en er een slordige aanblik ontstaat. De vrijgekomen percelen worden niet door de buurman gekocht. Dit betekent dus dat het effect van de handhaving nihil is.)

Dat zijn ook vragen die veel burgers die al of niet getroffen worden door de onzinnige handhaving stellen.

Het betreft de navolgende vragen:

- In het reconstructiegebied Boomawatering wordt al jarenlang gereconstrueerd. De vraag is wat de resultaten tot nog toe zijn en wat de kosten zijn die totaal door zowel gemeente, provincie, Haaglanden en het Rijk in zo’n gebied gestopt zijn? Wat is het effect tot nog toe en hoeveel tuinderijen hebben ingestemd met reconstructie en in hoeverre zijn er schaalvergrotingen gerealiseerd?

Deze vraag heeft betrekking op het verleden alsook wat de toekomst is. De gebiedsontwikkelaar heeft recent tijdens een informatieavond aangegeven dat voor 2017 een aantal schaalvergrotingen te verwachten zijn. Hoeveel en in welk deel van de Boomawatering gaat dat gebeuren?

- Welke plannen waren er aanvankelijk bij de reconstructie en welke tijdsplanning was daaraan verbonden? In de loop der tijden heeft een versobering van het plan plaatsgevonden. Welke versoberingen en is ook naar die versoberingen nog wel sprake van een volwaardige reconstructie? Welke delen moeten nog uitgevoerd worden? Kan een verdeling worden opgegeven van kosten die de gemeente in zijn totaliteit gemaakt heeft aan Boomawatering en kosten van overige overheidsinstanties?

- In het Boomawateringgebied is bijvoorbeeld langs de Casembrootlaan zichtbaar dat een aantal bouwkavels of beschikbaar zijn of waar nu woningen op gerealiseerd worden. Wat zijn dat voor woningen? Zijn dat burgerwoningen of agrarische woningen? Hoe komen die bouwmogelijkheden tot stand?

- Wordt bij de handhaving überhaupt gekeken naar de omgeving en of er sprake is van mogelijke schaalvergroting of dat feitelijk mogelijk is en of überhaupt interesse bestaat bij de eigenaren van de belendende percelen om aan schaalvergroting te doen? Wordt dit aangenomen?

- Bestaat bij de reconstructie Boomawatering een idee hoeveel glas er van oorsprong was en hoeveel vierkante meter glasoppervlakte er moet zijn na uitvoering van de reconstructie?

College verantwoordt zich over handhavingsbeleid agrarische gronden

- Her en der worden in Westland bouwkavels aangeboden. Het betreft dan de bouwmogelijkheid van een burgerwoning. Genoemd kunnen worden een aantal bouwkavels aan de Kleine Achterweg in Naaldwijk, welke kavels gelegen zijn te midden van glastuinbouw. Waarom worden die kavels nu met een burgerbestemming uitgegeven? Na realisering van de woningen zullen deze staan midden in het glastuinbouwgebied.

Hoe komen dat soort plannen tot stand? Hetzelfde geldt voor de uitgifte van percelen bouwgrond aan de Zwartendijk. Waarom worden nou net die gebieden aangewezen voor burgerbestemming? Ook aan de Noordlandselaan in ’s-Gravenzande zijn een aantal bouwkavels uitgegeven en er is nog één kavel dat uitgegeven moet worden. Waarom worden nou net die kavels bestemd voor burgerwoning?

- Kan het College opgeven hoeveel kavels in Westland in glastuinbouwgebieden liggen en die de mogelijkheid van burgerwoning kennen? Kan dan per bouwkavel worden aangegeven met wie en waarom afspraken gemaakt zijn voor een burgerwoning?

- Kan het College voorts opgeven bij hoeveel woningen de laatste vijf jaren ingestemd is door het College om in afwijking van de agrarische bestemming deze voor een burgerbestemming te gebruiken en welke criteria uw College daarbij aanhoudt?

- HOT zou de komende tijd nog een nieuw reconstructiegebied gaan beetpakken, althans zo heeft de heer Veerman tijdens de informatieavond beweerd. Dit gebied zou in januari 2017 gereconstrueerd “zijn”. Onze fractie heeft aan de heer Veerman aangegeven dat wij hem graag weer in januari 2017 terugzien met het bericht welk gebied dat is geweest. Welk gebied van Westland staat nu als eerste op de nominatie om ook gereconstrueerd te worden en is dat hetzelfde gebied waar ook HOT het over had?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter