Collegevragen inzake register uitzendbureaus ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten

LPF Westland

Westland 27.03.2019 - In het in september 2018 door de raad vastgestelde Ontwikkelder Huisvesting Arbeidsmigranten wordt in paragraaf 5 (selectie goede marktpartijen) de volgende criteria vermeld:

Selectiecriteria

Toelatingscriteria

- Lid Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond Bemiddelings – en

  Uitzendondernemingen (NBBU) .

- Beschikt over het certificaat SNF-normen (Stichting Normering Flexwonen, certificering) .

- Beschikt over het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid, certificering) .

- Kent de afgelopen drie jaar aantoonbare omzet in het West land; minimaal drie klanten en

  gemiddeld minimaal 200 arbeidsmigranten gedurende deze jaren bij tuinders geplaatst: 

  aan te tonen via accountants verklaring.

- Omzet in Westland is minimaal 30% van totale omzet; aan te tonen via accountantsverklaring.

- Eigen verklaring – uitsluitingsgronden ( toets op betrouwbaarheid).

Kwalitatieve criteria

In deze eerste fase worden tevens kwalitatieve criteria gehanteerd, te weten:

- Informatie over beheer, communicatie met de buurt, klachtafhandeling.

- Informatie over werkplek ken in Westland waar betreffende uitzender personeel levert en

  huidige huisvesting eigen arbeidsmigranten.

- Het gemiddelde huurbedrag dat de uitzender vraagt voor huis vesting van de arbeidskracht.

- Een visie op de huis vestingmarkt voor arbeidsmigranten, de rol en verantwoordelijkheid van

  de uitzender en op innovaties in huisvesting.

- Commitment aan professioneel beheer van de te exploiteren locatie .

- Committent aan communicatie- en omgevingsregie met omwonenden en andere belanghebbende partijen .

Deze kwalitatieve criteria gebruikt de gemeente om een goede combinat ie te maken tussen een te ontwikkelen locatie en uitzenders die hiervoor worden uitgenodigd een plan te maken. Verder wordt er gesproken door een door de gemeente te hanteren register van geschikte uitzendbureaus. 

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

?Hoeveel en welke uitzendbureaus hebben zich inmiddels gemeld voor het gemeentelijk register t.b.v. de huisvestinglocaties arbeidsmigranten?

?Hoeveel en welke uitzendbureaus zijn er geweigerd voor het register en voor welke redenen?

?In het ontwikkelkader staat dat uitzendbureaus moeten zijn gecertificeerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze certificering kan op dag basis worden ingetrokken bij niet voldoen aan de voorwaarde. Zijn alle tot het register toegelaten uitzendbureaus ook daadwerkelijk gecertificeerd volgens de SNA en hoe wordt controle hierop georganiseerd?

?Zijn alle tot het register toegelaten uitzendbureaus aantoonbaar lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of Nederlandse Bond Bemiddelings – en Uitzendondernemingen (NBBU)?

?Is het door de gemeente gehanteerde register op dit moment openbaar en zo ja, waar is die gepubliceerd. Zo nee, kan het college deze openbaren?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

John Witkamp

Peter Voskamp