Collegevragen inzake renovatie kunstgrasveld 3 FC Gravenzande

GBW

's-Gravenzande 20.05.2020 - Binnen de onderhouds- en vervangingsplanning voor kunstgrasvelden is de vernieuwing van kunstgrasveld 3

van FC ’s-Gravenzande voorzien voor 2018. Op initiatief van gemeente Westland is deze vernieuwing destijds echter aangehouden tot dit jaar 2020.

Begin dit jaar heeft u met het bestuur van FC ’s-Gravenzande overlegd over de uitvoering van de werkzaamheden; in een emailbericht van 17 februari 2020 is bevestigd dat op 22 juni 2020 een aanvang gemaakt wordt met de werkzaamheden, dat de uitvoering zo’n 8 tot 10 weken zal duren en per 31 augustus 2020 voltooid zijn.

Vorige week heeft u – volstrekt onverwacht! - het bestuur van FC ’s-Gravenzande de mededeling gedaan dat de renovatie van kunstgrasveld 3 wordt uitgesteld. Als reden voor het uitstel wordt gegeven dat bij de aanbesteding is gebleken dat het door u in de begroting gereserveerde bedrag niet toereikend is om de vervanging te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt ook nog eens de mededeling gedaan dat gezocht wordt naar extra budget, maar dat niet zeker is dat dat ook zal worden gevonden.  

Het wil er bij de fractie van GemeenteBelang Westland nog niet in dat uw college zo gemakkelijk gemaakte afspraken niet na gaat komen. Wij willen er nog van uitgaan dat hier misverstanden in het spel zijn.

Om daar op korte termijn duidelijkheid over te verkrijgen de navolgende vragen: 

- Deelt u onze opvatting dat het bestuur van FC ’s-Gravenzande er op moet kunnen vertrouwen dat de met haar gemaakte afspraken over de renovatie van kunstgrasveld 3 ook daadwerkelijk worden nagekomen?

- Bent u het ook met ons eens dat dit vertrouwen zwaarder weegt dan een overschrijding van de voor de renovatie gereserveerde begrotingssom en dat in ieder geval FC ’s-Gravenzande door dat feit niet gedupeerd mag worden door uitstel (of zelfs afstel) van de renovatie?

- Wilt u daarom ons – en vooral het bestuur van FC ’s-Gravenzande – alsnog bevestigen dat de werkzaamheden voor de renovatie van kunstgrasveld 3 op 22 juni 2020 starten, een en ander zoals met het bestuur van FC ’s-Gravenzande is afgesproken?

GemeenteBelang Westland

André van den Berg

Gerben Voois

Rondvraag voor de vergadering van 26 mei 2020

De FC ‘s-Gravenzande benaderde onze fractie over de renovatie door de gemeente van een van haar velden; GBW stelde een Artikel 42 vraag, maar de kwestie is urgent vandaar deze rondvraag. In 2008 is een kunstgrasveld aangebracht op het sportcomplex.

Door verkeerde aanleg was het veld te hard en te glad. Bij Westlandia werd eenzelfde veld met dezelfde problemen aangelegd.  Vanaf 2010 hebben beide verenigingen de gemeente verzocht de velden te vervangen. Aan FC ‘s- Gravenzande werd toegezegd dat in 2018 het veld vervangen zou worden.

Eerder in 2016 werd voor Westlandia het probleem al opgelost bij een andere vervanging. FC ‘s -Gravenzande wachtte af en startte in 2017 het overleg. Plotsklaps gaf de gemeente aan dat pas in 2020 vervanging zou plaatsvinden. Protest daartegen hielp niet. Wel kregen veel sporters blessures door de staat van het veld. In 2019 heeft de gemeente toegezegd dat op 22 juni 2020 de vervangingswerkzaamheden worden opgestart. Eind augustus zouden de werkzaamheden klaar zijn.

Vorige week kreeg FC ‘ s Gravenzande bericht dat het werk niet doorgaat omdat er geen afdoende budget is. Dit kan echt niet. toezeggingen en beloftes dienen te worden nagekomen en budgetten moeten tijdig worden uitgerekend en komen - als de berekening niet klopt - voor risico van het college.

3 vragen

- kan de wethouder aangeven waarom de toezegging niet wordt nagekomen en wie heeft welke fout gemaakt?

- kan de wethouder toezeggen dat de werkzaamheden alsnog in juni aanvangen en in augustus gereedkomen?

- Wat heeft de wethouder nodig om het vorenstaande te realiseren en sinds wanneer is bekend dat er geen voldoende budget is en waarom is dat niet in de laatste cie vergaderingen aan de orde gesteld?

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens