Collegevragen inzake situatie druivenmuur Poeldijkseweg

Westland Verstandig

Poeldijk 24.04.2019 - Al weer meer dan twee jaar geleden is in de Commissie besproken de wenselijkheid om de druivenmuur langs de Poeldijkseweg op te knappen.

Voor het aanzien van Westland –de poort en één van de entrees van Westland- is de huidige staat van de muur een aanfluiting. Onze fractie krijgt daar van veel betrokken inwoners commentaar op. Destijds is restauratie op een zacht pitje gezet vanwege verschil van mening met de Rijksmonumentendienst en de kosten die verbonden waren aan renovatie.

 

Daarna zou het toenmalige College opnieuw de kwestie bezien en terugkomen met een oplossing. De muur staat er sinds die tijd nog steeds op dezelfde wijze bij, zij het dat een deel daarvan dat niet gestut is, op dit moment spontaan aan het instorten is. Dit lijkt niet de bedoeling.

Onze fractie is voornemens om bij de eerstkomende raadsvergadering hierover een motie in te dienen, maar voordat dat gebeurt zouden wij graag een aantal vragen beantwoord willen zien door het College.

De vragen zijn de navolgende:

- Wat is er gebeurd na het vorige initiatief van het voormalige College terzake van de druivenmuur?

- Is het afbreken en herbouwen een optie en ook als dan de muur geen rijksmonument meer is, is dat toch niet een aanwinst voor die plek in Westland? Buitenstaanders zien natuurlijk niet of de formele status van een rijksmonument er niet meer is, maar wel of de muur er goed verzorgd uitziet. Is het College het hiermee eens?

- Wat zijn de kosten als afbraak plaatsvindt en weer herbouw geschiedt? Dit is met de bijna 100 meter lange muur gebeurd bij de historische druivenkwekerij Sonnehoeck zonder dat dit blijkbaar gevolgen heeft voor het rijksmonument. Is die constructie ook niet nu denkbaar?

- Is het mogelijk om eventueel deels met vrijwilligers tot herbouw over te gaan en die vrijwilligers dan op een aparte wijze te waarderen? Wil het College hierover nadenken of moet onze fractie met suggesties daarover komen?

- Is het College het met onze fractie eens dat de huidige muur er niet uitziet en dat aan deze situatie op korte termijn een einde moet komen?

- Ook dit College heeft wederom het hoog op om de “poorten” van Westland te verfraaien. Hoort deze muur daar dan niet bij?

- Heeft het College onderzocht of eventueel van rijkswege dan wel van de Provincie bijdragen verkregen kunnen worden voor herstel van dit stuk erfgoed?

- Het College zou ook in beeld brengen alle druiven- en fruitmuren in Westland. Is dit laatste geschied? Kan de Raad daar de informatie van krijgen?

Onze fractie zou gaarne zien dat deze vragen direct beantwoord worden, zodat de antwoorden kunnen worden meegenomen in een eventueel op te stellen motie.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter