Collegevragen inzake spreiding statushouders over Westlandse dorpen

Westland Verstandig

Westland 07.06.2021 - Recent heeft het College aan de Raad bericht dat er nog een inhaalslag gemaakt moet worden voor wat betreft de huisvesting

van statushouders die naar Westland komen. Ook is de opgave 2021 weer fors.

 

In ieder geval zal de eerder uitgesproken spreiding over de diverse dorpskernen en buurten / wijken belangrijk zijn en met de woningcorporaties die in de regel de woningen toewijzen, dient dat nogmaals goed doorgenomen worden. De indruk bestaat dat er nu waar ruimte vrijkomt statushouders worden geplaatst, maar dat komt vaak de redelijke spreiding in Westland niet ten goede.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Wil het College nogmaals met de woningcorporaties overleg voeren omtrent de gewenste spreiding van statushouders over Westland, zodat geen concentratie plaatsvindt en dat geldt zowel voor de kleinere dorpen als wel voor de grotere dorpen van Westland?

- Kan het College de Raad informeren omtrent de uitkomsten van dat overleg en wat de gewone corporaties concreet gaan doen om die spreiding te bewerkstelligen?

- Waarom doet het College niet meer met de suggesties die door een aantal politieke partijen gedaan zijn om aparte tijdelijke huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten zoals bijvoorbeeld Midden-Delfland gedaan heeft?

- Wat houdt het College tegen om een dergelijke voorziening op korte termijn te realiseren, zodat de druk op de sociale huurwoningen in Westland vanuit de statushouders er niet meer is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens