Collegevragen inzake subsidie voor Zwemvereniging Westland

WV,GBW

Westland 13.09.2018 - Vanaf 2012 ontvangt de Zwemvereniging Westland jaarlijks een vaste bijdrage van ruim € 106.000,-- als bijdrage in het verschil tussen

door de zwembaden Maesemunde, Hoge Bomen en de Boetzelaer toegepaste commerciële tarieven omgezet in zogenaamde maatschappelijke tarieven. Het bedrag van € 106.000,-- is het verschil tussen het maatschappelijk tarief, hetwelk lager is, en het door de zwembaden gehanteerde commerciële tarief. De Zwemvereniging Westland zorgt voor recreatief zwemmen, wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en waterpolo. Op dit moment is er op bepaalde tijden niet voldoende zwemwater in Westland aanwezig.

Collegevragen inzake uitkeringsfraude arbeidsmigranten

Inmiddels heeft zich een deel van de wedstrijdzwemmers afgescheiden van Zwemvereniging Westland na problemen tussen Zwemvereniging Westland en haar hoofdtrainer van het wedstrijdzwemmen. Een nieuwe vereniging is opgericht en deze heeft van de gemeente de toezegging gekregen dat dit jaar een eenmalige “subsidie” ontvangen wordt van € 15.000,-- en vanaf 2019 een veel hoger bedrag, welk bedrag dan in mindering zal komen, naar het zich laat aanzien, op het totaal door Zwemvereniging Westland van de gemeente te ontvangen bedrag.

De gemeente heeft beide verenigingen verzocht samen eruit te komen hoe de verdeling van de gelden dan zal zijn en als men het niet eens wordt, dat de gemeente dan een besluit zal nemen over de verdeling van de geldmiddelen. Voor de Zwemvereniging Westland is ook de vraag in hoeverre nu nog na afsplitsing en oprichting van een nieuwe vereniging, er voldoende zwemuren beschikbaar blijven voor ZV Westland in de drie eerder genoemde baden.

Dit leidt tot de volgende rondvragen voor de vergadering dinsdag 18 september:

- Op basis van welk beleid zegt uw College een subsidiebijdrage toe van € 15.000,-- aan een vereniging die pas in de zomer 2018 is opgericht? - Waarop is het bedrag van € 15.000,-- gebaseerd en uit welke middelen wordt dat bedrag voldaan?

- Waarom wordt de sinds jaar en dag bestaande Zwemvereniging Westland, die zijn waarde bewezen heeft, ineens in een afhankelijke positie gemanoeuvreerd ten opzichte van de nieuwe vereniging?

- Had hier niet een beoordeling moeten plaatsvinden door de gemeente van de wijze waarop de afsplitsing heeft plaatsgevonden?

- Hoe lost de gemeente het tekort aan zwemwater op, omdat twee verenigingen bepaalde activiteiten minder kunnen coördineren dan één vereniging dat zou doen?

- Hangt dit meerdere verenigingen boven het hoofd dat bij een afsplitsing ineens ook de benodigde geldmiddelen afvloeien naar een nieuwe vereniging?

- Wordt de bewuste € 106.000,-- vanaf begrotingsjaar 2019 naar boven bijgesteld met de benodigde middelen voor de nieuwe vereniging, zodat toezeggingen aan ZV Westland vanuit het verleden gestand worden gedaan?

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter Westland Verstandig

Remmert Keizer,
Fractievoorzitter GemeenteBelang Westland