Collegevragen inzake toekomstplannen zwembad De Waterman

GBW

Wateringen 22.02.2021 - Bij het voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 2,6 miljoen voor de modernisering van openluchtzwembad De Waterman

(Wateringen) heeft uw college de gemeenteraad de volgende informatie verstrekt:

Met stichting De Waterman Natuurlijk! zijn afspraken gemaakt over de overdracht van het beheer en onderhoud van de gemeente naar de stichting. De gemeente voert eenmalig een modernisering uit van het zwembad, waarna de verdere kosten voor de instandhouding van het zwembad bij de stichting komen te liggen.

In de raadsinformatiebrief van 23 januari 2018 wordt door het toenmalige college als gemeentelijk beleidsmatige standpunt verwoord dat (…)er een flink overschot aan zwemwater is in Westland(…). In de Werkbijeenkomst ‘Sport in Westland’ (03.02.2020) is dit beeld ook door uw college bevestigd: (…)er is een stevige overcapaciteit. 

Met die feitelijke constateringen van overcapaciteit van zwemwater in Westland ontstaat onzekerheid over het toekomstperspectief en de maatschappelijke en financiële continuïteit van zwembaden in Westland. Is WatermanNatuurlijk! op korte en lange termijn daadwerkelijk in staat om zonder verdere bijdragen van gemeente Westland de kosten voor de instandhouding van het zwembad te dragen? Om daarover een oordeel te kunnen vellen is het toch tenminste van belang dat bij het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 2,6 miljoen! (exclusief btw) voor modernisering van zwembad De Waterman tenminste inzicht bestaat in de afspraken die uw college heeft gemaakt. En inzicht in de businesscase en de beoordeling daarvan door uw college (of onafhankelijke derden)? En in de meerjaren exploitatiebegroting? 

Hoewel wij u inmiddels meerdere malen hebben gevraagd ons die informatie te verstrekken,  houdt uw college steeds de boot af. Waarom? U verwijst ons – ook in de beantwoording van onze schriftelijk vragen - naar een aanstaande (besloten) ‘Informatie uitwisselingsavond’ waar bestuur van stichting WatermanNatuurlijk! een presentatie van de plannen verzorgt. 

Maar, die vlieger gaat niet op. Als lid van de gemeenteraad controleren wij uw college en niet het bestuur van een private partij. 

Wij verzoeken uw college daarom nogmaals:

1. Wilt u ons een afschrift verstrekken van de afspraken die met stichting Waterman Natuurlijk! zijn gemaakt over de overdracht van het beheer en onderhoud van de gemeente naar de stichting?

2. Wilt u ons een afschrift verstrekken van het businessplan voor zwembad ‘De Waterman’?

3. Wilt u ons de meerjaren exploitatiebegroting voor zwembad ‘De Waterman’ verstrekken?

4. Wilt u ons een afschrift verstrekken van het rapport dat is opgemaakt naar aanleiding van de beoordeling van het businessplan en meerjaren exploitatiebegroting door onafhankelijke derden?

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg