Collegevragen inzake toenemende parkeerdruk Monster

Westland Verstandig

Monster 07.05.2020 - In het verleden hebben de politieke partijen al aandacht gevraagd voor de toenemende parkeerdruk in het centrum van Monster.

Er zullen echt structurele maatregelen genomen moeten worden om die parkeerdruk te doen verminderen. Helaas heeft dit College een voorziene parkeergarage uit de plannen gehaald in 2018.

Gelukkig komt er wat reuring bij een aantal panden in het centrum en zo is een horecazaak aangekondigd die veel mensen aantrekt, terwijl ook in de dienstensector een aankondiging heeft plaatsgevonden dat een bedrijf zich daar gaat vestigen in het centrum. Alleen maar goed natuurlijk, maar dat brengt ook weer parkeerdruk met zich mede.

Daarnaast wordt vernomen van mensen die zich opgegeven hebben voor de klankbordgroep voor het centrumplan, dat zij vanaf november niets gehoord hebben. Nu is het Coronacrisis, maar vóór 13 maart werd ook niets vernomen. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Welke concrete maatregelen gaat het College nemen om de parkeerdruk in het centrum van Monster verder te doen afnemen?

- Zijn er al afspraken gemaakt met de kerk dat de parkeerplaatsen rondom de kerk definitief beschikbaar komen ten behoeve van auto’s die langere tijd in het centrum geparkeerd staan?

- Wordt het niet tijd om definitieve plannen te maken, wellicht los van het centrumplan, om de parkeerdruk in het centrum te doen afnemen?

- Komt het College met concrete plannen of moet dat door de Raad worden aangegeven?

- Welke bijzondere maatregelen gaat het College nemen als in het centrum de horecazaak gaat komen met een grote verkeerstoestroom?

- Heeft het College nadere voorwaarden opgelegd aan de exploitant en is dat überhaupt mogelijk?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens