Collegevragen inzake toewijzing huurwoningen aan statushouders

GBW

Westland 28.09.2018 - Alle gemeenten in Nederland hebben de taakstelling om statushouders te huisvesten. Ook Westland. De huisvesting van statushouders

vestigt met regelmaat nog eens extra de aandacht op problemen bij de verdeling van de sociale huurwoningen tussen de verschillende doel­groepen. In het Uitvoeringsprogramma 2019 richt uw college de inzet op het  verlagen van de taakstelling voor gemeente Westland. Daarmee wacht een langdurig traject met een onzekere uitkomst. In de tijd zullen de problemen rondom de verdeling van sociale huurwoningen in Westland onverminderd blijven voortduren.

Stand van zaken over taaleis voor statushouders in Westland

Die problemen bij de verdeling van de sociale huurwoningen worden voor een belangrijk deel  veroorzaakt door de voorrangspositie die in de Huisvestingsverordening Westland (artikel 18) aan statushouders is gegeven. Het huisvesten van statushouders met een voorrangsverklaring zorgt voor verdringing van reguliere woningzoekenden. GemeenteBelang Westland vindt het onrechtvaardig dat gewone woningzoekenden in Westland de dupe worden en langer op de wachtlijst moeten staan. Niet voor niets zet het feit dat statushouders voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, kwaad bloed bij veel wachtenden.

De landelijke verplichting om statushouders een voorrangspositie op de sociale huurwoning­markt te geven, is per 1 juli 2017 komen te vervallen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen

·   - Is uw college bereid de huidige voorrangspositie voor statushouders op te heffen door het schrappen van de bepaling (artikel 18, lid a) in de Huisvestingsverordening Westland 2015-2019.

·    - Is uw college bereid de raad van gemeente Westland in zijn vergadering van 6 november 2019 een voorstel voor deze wijziging van de Huisvestingsverordening Westland 2015-2019 voor besluitvorming voor te leggen?

Wij willen er op rekenen dat uw college onze vragen snel beantwoordt.

Fractie GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer

André van den Berg