Collegevragen inzake tussentijdse kosten 2 gemeentehuizen

Westland Verstandig

Naaldwijk 30.04.2019 - Het gebruik van de twee halve nieuwe gemeentehuizen valt tot nog toe niet mee. Één van de belangrijkste redenen voor de bouw van de twee gemeentehuizen

was de kwaliteit en de inspiratie bij medewerkers te vergroten. Inmiddels is gebleken dat dat absoluut niet het geval is. Naar de kwaliteit van de dienstverlening worden op dit moment onderzoeken ingesteld om die te verbeteren.

Collegevragen over kosten nieuwe gemeentehuizen gedeeltelijk beantwoord

Ook geluiden uit de ambtelijke organisatie zijn veelal negatief. Die doelen betere dienstverlening en tevredenere medewerkers hebben zich in ieder geval niet gerealiseerd. De vraag blijft wat het allemaal gekost heeft in 2018.

Vandaar de navolgende vragen:

- Welke totaalbedrag hebben de gemeentehuizen gekost aan kapitaalslasten, afschrijvingen (piekbetaling, gronden, parkeerterreinen)?

- Welke betalingen zijn gedaan aan de Groene Schakel naast de vaste gebruiksvergoeding, ook de variabele vergoedingen? Kan het College daarvan een totaaloverzicht verstrekken plus ook de totale gebruiksvergoeding? Met welk percentage is de vergoeding dit jaar verhoogd? Wat zijn de energiekosten?

- Kan het College ook aangeven welke kosten gemaakt zijn voor eventueel extra parkeervoorzieningen die nodig bleken te zijn bij zowel de Glazen Stad als de Verdilaan? Zijn die kosten er? Ook daar gaarne een opgave van.

- Zijn er nog overige kosten die in verband staan met het gebruik van de twee halve gemeentehuizen? Welke kosten zijn gemaakt aan technische voorzieningen, ICT etc. in 2018, verbeteringen aan het pand?

- Kort en goed: Kan het College een onderbouwd totaaloverzicht geven van alle kosten die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de twee halve gemeentehuizen 2018?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter