Collegevragen inzake tweede 'Polenhotel' in Maasdijk

Westland Verstandig

Maasdijk 12.07.2018 - Een aantal inwoners van Maasdijk maakten onze fractie erop attent dat er inmiddels een aanvraag voor een omgevingsvergunning ligt voor het

oprichten van een logiesgebouw voor arbeidsmigranten in Honderdland Noord nabij 10. Als het goed is, is dat de locatie bij de McDonalds. Volgens het bestemmingsplan zou daar toch een gewoon hotel komen van vrij grote omvang.

Collegevragen inzake voortgang 'Pootje van Bram'

Het lijkt erop alsof nu een heel andere aanvraag wordt ingediend. Dit geeft onrust in Maasdijk omdat één Polenhotel daar voldoende “belasting” met zich mede brengt. Bijgaand treft u aan de publicatie van de aanvraag.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College al eerder bekend geworden met de aanvrage en is er bijvoorbeeld een quickscan afgegeven?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het geplande hotel in het bestemmingsplan niet hetzelfde is als wat er nu in de aanvrage is aangegeven?

- Voor hoeveel arbeidsmigranten is de aanvrage gedaan, omdat dat niet in de aanvrage staat?

- Welke procedure is nodig om de vergunning te verlenen?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een tweede Polenhotel, als dat al de bedoeling zou zijn op zo korte afstand ten opzichte van het bestaande hotel, niet wenselijk is en voor de inwoners van Maasdijk een te grote belasting zal gaan vormen?

- Waarom heeft het College van deze aanvraag geen melding gedaan in de Raad afgelopen dinsdag? Wij nemen aan dat dit niet één van de 16 mogelijke locaties is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter