Collegevragen inzake uitweg percelen Middel Broekweg

Westland Verstandig

Honselersdijk 18.04.2016 - De percelen Middel Broekweg 90 en 92 hadden van oorsprong een goede ontsluiting op de Middel Broekweg, zijnde de N466.

Door aangebrachte belijningen kunnen deze woningen alleen nog maar vanuit Naaldwijk richting Kwintsheul bereikt worden. Komende vanuit Honselersdijk kunnen de woningen niet meer bereikt worden. Terecht klagen de eigenaren van de woningen zich erover dat dit geen deugdelijke ontsluiting van hun woningen is.

De betreffende eigenaren hebben diverse malen zich hierover al beklaagd, hebben nog gevraagd welke verkeersbesluiten in het verleden genomen zijn hierover, doch krijgen zowel bij de gemeente geen gehoor omdat het niet een gemeentezaak is, terwijl ook de provincie in deze niet adequaat reageert. De eigenaren zijn al jarenlang doende deze kwestie aanhangig te maken, maar zij vinden geen gehoor. De situatie is gewijzigd sinds de aanleg van de Molenbroeklaan en de herpositionering van de Jan Frankenlaan. Waarom de situatie zo is, is niet duidelijk omdat elders op de Middel Broekweg wel van twee zijden kan worden uitgeweegd naar de aldaar staande woningen.

De verkeersveiligheid zou in deze in het gedrang zijn. De provincie heeft dat blijkbaar in een brief aan de gemeente verwoord. Gewezen wordt op de kopkering/draaimogelijkheid bij en achter het benzinestation.

De betreffende eigenaren hebben nog gewezen op de mogelijkheid om een rotonde aan te brengen op de kruising Middel Broekweg/Molenbroeklaan, doch aangegeven is dat de Provincie die aanleg niet overweegt. De gemeente lijkt zich ervan af te maken door aan te geven dat dit een provinciezaak is en geen gemeentezaak, doch dit treft natuurlijk wel Westlandse gezinnen die getroffen worden door een door de Provincie zelf gecreëerde reële situatie.

Destijds bij de gewijzigde verkeerssituatie door realisering van de huidige Molenbroeklaan en de wijziging van de Jan Frankenlaan en uiteraard de wijziging van de Middel Broekweg, had rekening gehouden moeten worden met de belangen van die woningen. Sindsdien proberen de eigenaren de verkeerssituatie gewijzigd te krijgen, doch dat lukt maar niet en zij voelen zich inmiddels ook niet meer echt serieus genomen. Het aankaarten van het probleem bij het koffiebezoekuur van de burgemeester heeft niet geleid tot enig resultaat. Wel tot een mail die eindigt met: “Nieuwe verzoeken voor aanpassing van de belijning die u indient bij de provincie Zuid-Holland of de gemeente Westland leiden niet tot een andere visie op deze kwestie”. Met andere woorden “einde verhaal” en “wij zijn klaar met u”. Dit is voor de betreffende bewoners niet acceptabel en lijkt ook niet redelijk.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-        Welk concrete verkeersbesluiten zijn destijds genomen die tot de huidige situatie leiden, met andere woorden welk verkeersbesluit is er van de gewijzigde verkeerssituatie Molenbroeklaan/Middel Broekweg?

-        Is het College het met de fractie eens dat het veel te kort door de bocht is om aan te geven dat dit een provincieprobleem is daar waar Westlandse burgers door een provinciale weg, overigens gecombineerd met de gewijzigde verkeerssituaties rondom de Molenbroeklaan en de Jan Frankenlaan, zijnde gemeentewegen, in de knel komen?

-        Waarom wordt niet adequaat gereageerd en wordt niet getracht het probleem op te lossen? Of is het normaal dat woningen deels niet meer toegankelijk zijn vanwege maatregelen die blijkbaar nodig zijn in het algemeen verkeersbelang?

-        Is het College alsnog bereid om met de bewoners van de Middel Broekweg 90 en 92 in overleg te treden om tot een adequate oplossing te komen, zijnde een andere oplossing dan de door de burgemeester aangereikte oplossing om dan maar via het benzinestation terug te rijden, daargelaten dat dit ook tot onveilige situaties leidt?

-        Is het College bereid om met de provincie contact op te nemen om tot een voor de bewoners aanvaardbare oplossing te komen? Wat zijn de kosten voor een eventuele verkeersrotonde die er vroeg of laat toch zal komen naar het zich laat aanzien en welke rotonde wellicht tot een oplossing van de problematiek van de eigenaren zal leiden? Heeft het College bezien of er geen andere oplossing mogelijk is zoals bijvoorbeeld een ontsluiting via de Molenbroeklaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter