Collegevragen inzake vergroening Westerlee-Leeweg

Westland Verstandig

Westerlee 05.06.2019 - De Westland Verstandig fractie is benaderd door bewoners van de Leeweg uit Westerlee. De bewoners beklagen zich erover dat steeds meer groen

aan de Leeweg verdwijnt en ook de recent voorgenomen uitbreiding van het op het voormalige veilingterrein gevestigde bedrijf richting de woningen doet wederom een vanouds aanwezig stuk groen verdwijnen zonder adequate vervanging.

Ook de door de Provincie reeds bekostigde en toegezegde groenstrook volgens het geplande groenplan wordt maar niet door de gemeente die daadwerkelijk tot aanleg moet overgaan, aangelegd. Voeg daarbij nog de kaalslag rond de rotonde dan is de kale rotonde Westerlee bij Leehove geen fraaie entree van Westland. De betreffende bewoners vinden een groene leefomgeving erg belangrijk.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Is het College bereid om inspanning te doen om het bestaande groen aan de Leeweg zoveel als mogelijk te handhaven, ook bij eventuele verdere uitbreiding van het voormalige veilingterrein, zulks teneinde de leefbaarheid aan de Leeweg in stand te houden c.q. te verbeteren?

- Is het College bereid om eventueel aan een uitbreiding van bedrijven de eis voor te leggen dat de parkeerplaatsen “groen” moeten zijn en geen betonnen oppervlaktes?

- Wanneer wordt het groenplan uitgevoerd langs de provinciale weg zoals al bekostigd is door de Provincie, maar door de gemeente moet worden uitgevoerd?

- Waarom duurt de uitvoering zo lang?

- Is het College bereid om te bezien of één van de entrees van Westland –zijnde de rotonde bij Westerlee- verder verfraaid kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter