Collegevragen inzake verhuizing Boeregoed naar Baakwoning

LPF Westland

Naaldwijk 25.04.2019 - Door bewoners van de Baakwoning te Naaldwijk is LPF Westland benaderd met vragen over de voorgenomen vestiging van Stichting Boeregoed op het perceel Baakwoning 15 te Naaldwijk.

Vorige jaar is het betreffende perceel verkocht aan het naastgelegen tuinbouwbedrijf met de bedoeling er één geheel van te maken. Door bijzondere omstandigheden is dat niet gebeurd en was het een periode onduidelijk wat er met het perceel zou gaan gebeuren. Sinds kort is het de bewoners van de Baakwoning duidelijk geworden dat het perceel voor langere tijd verhuurd zou zijn aan stichting Boeregoed. 


Foto Googlemaps

De buurt werd dit duidelijk doordat er ineens personen op het perceel actief bezig waren, auto’s parkeerde op privéterrein, de weg en de brug blokkeerden. Hierop zijn personen aangesproken en gevraagd naar de aard van hun aanwezigheid. Hierbij is duidelijk geworden dat Boeregoed hier activiteiten gaat ontwikkelen. Gemeld is dat zij hier werkzaamheden gaan verrichten met een tiental medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Ook zal er een verkooppunt worden opgezet. Ook zijn er al verbouwingsactiviteiten op de locatie. 

Bewoners van de Baakwoning voelen zich overvallen door de plotselinge activiteiten en hebben meerdere malen een gesprek aangevraagd met de eigenaar van het perceel maar tot op heden zonder reactie. Volgens informatie van een bedrijfsconsulent van de afdeling Dienstverlening van de gemeente kan er niet zonder wijziging van de omgevingsvergunning gestart worden met een dergelijke verbouwing of opzetten van een verkooppunt. Bewoners geven aan dat de Baakwoning niet geschikt is voor veel verkeer en zeker geen plek is voor een verkooppunt met al het verwachte bezoek en de vele medewerkers.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

?Zijn bovengenoemde activiteiten op het perceel Baakwoning 15 te Naaldwijk bekend bij het college? Zo ja sinds wanneer en heeft het college steun toegezegd bij de realisatie van deze activiteit?

?Klopt het dat bewoners niet op de hoogte zijn van voorgenoemde activiteiten op dit perceel?

?Kan het college aangeven dat indien stichting Boeregoed zich hier wil vestigen en zij bouwactiviteiten doen er mogelijk een omgevingsvergunning nodig is?

?Klopt het dat indien Boeregoed hier een verkooppunt wil vestigen en zij ook andere producten verkopen dan op het perceel worden geteeld, zij in strijd handelen met de aldaar geldende bestemming?

?Is een vestiging met de activiteiten van Boeregoed passend in duurzaam glastuinbouwgebied?

?Is het college het eens met de zorgen van de bewoners over genoemde activiteiten en het feit dat zij in het geheel niet gekend zijn in deze plannen?

?Kan het college aangeven of zij het met LPF Westland eens is dat een vestiging van Boeregoed met verkooppunt op die locatie ongewenst is vanwege de verwachte verkeersbewegingen i.c.m. met de smalle Baakwoning?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp