Collegevragen inzake verkeerssituatie Albert Schweitzerlaan

Westland Verstandig

's-Gravenzande 02.09.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door bewoners van de Albert Schweitzerlaan in ’s-Gravenzande die recent weer ernstig ongerust gemaakt zijn

doordat de doorgaande busverbindingen door hun straat gaan lopen in plaats van de Monsterseweg. Overigens is de bouw van de bushokjes gestopt. 

De bewoners vinden dat de Albert Schweitzerlaan te druk wordt, met name te hard gereden wordt, deugdelijke handhavingsmaatregelen uitblijven ondanks dringend verzoek en destijds de Albert Schweitzerlaan ten onrechte is aangewezen tot ontsluitingsweg, terwijl later pas de woningen zijn gebouwd die er nu staan, het verkeerscirculatieplan wat verder aangepast zou moeten worden, onveilige fietspadenstroken, een te hoge geluidsbelasting, een onjuist gebruikt asfalt waardoor het geluid alleen maar hoger wordt en een steeds toenemende hoeveelheid vrachtwagens die de Albert Schweitzerlaan als doorgaande route gebruiken ofwel vrachtverkeer bestemd voor het winkelcentrum.

Overleg tussen de gemeente en de bewoners heeft tot nog toe tot niets geleid en vandaar dat zij onze fractie benaderd hebben. 

De navolgende vragen willen wij stellen:

- In het verleden zijn er smileys geplaatst, maar die zijn op de verkeerde plekken neergezet. Is het College bereid om de smileys weer terug te zetten, maar dan wel op de goede plekken zodat deze ook daadwerkelijk zin hebben?

- Wordt in de mobiliteitsvisie meegenomen dat de Albert Schweitzerlaan een 30 km-weg gaat worden?

- Is het College bereid om de fietspadenstroken verder aan te passen zodat deze veiliger zijn?

- Is het College bereid om de gehele structuur van de Albert Schweitzerlaan nader te bezien? Op dit moment zijn er twee vrij smalle rijbanen en een hele ruime middenstrook die al eerder aanleiding gegeven heeft tot vragen. De betonblokken zijn er nog steeds en die brokkelen ook verder af en maken de straat onveilig. Wordt het niet tijd om de Albert Schweitzerlaan een keer goed te bezien op de mogelijkheden die er zijn en eventueel met fondsen van de Metropool dan wel de Provincie nader te reconstrueren?

- Wat doet het College aan de handhaving van te snel rijdende auto’s? Wordt het niet tijd om hier een camera neer te hangen zoals ook bij de Monsterseweg staat?

- De bewoners hebben gevraagd om geluidsmetingen omdat zij van oordeel zijn dat het geluidsniveau te hoog is. Waarom worden die geluidsmetingen niet door het College uitgevoerd in periodes waarin die daadwerkelijk illustratief zijn?

- In de weg bevinden zich putdeksels die reden zijn tot een verdere toename van geluid en ongerief. Die deksels zijn al een paar keer bijgesteld, maar toch is het probleem niet opgelost. Is het College bereid om nu voor eens en altijd een en ander op te lossen?

- Is het College bereid om te overwegen om ZOAB-asfalt in de Albert Schweitzerlaan neer te leggen in plaats van het huidige asfalt?

- Is het College bereid om aan het vrachtwagenverkeer in de Albert Schweitzerlaan een einde te maken door een verbodsbord te plaatsen, althans dat geen doorgaand vrachtverkeer meer mogelijk is dan alleen bestemmingsvrachtverkeer?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter