Collegevragen inzake verkeersveiligheid bij rotondes

Westland Verstandig

Monster 01.05.2019 - De Westland Verstandig fractie wordt aangesproken door inwoners over de verkeersveiligheid van onze verkeersrotondes,

met name de rotondes zoals deze gesitueerd zijn of worden aan de Emmastraat, bij de Havenstraat en vervolgens Monsterseweg, Koningin Julianaweg.

Vooral de fietsveiligheid wordt betwijfeld. Zo is er niet voldoende zicht op de auto’s die rechtsaf gaan op de betreffende rotonde als men met de fiets rechtdoor rijdt.  

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om de situatie rondom de rotondes daar waar fietsers geen voorrang hebben op de rotonde nog eens even goed te bekijken?

- Is het College ook bereid om beter aan te geven of een rotonde binnen of buiten de bebouwde kom ligt omdat dat voor wat betreft de voorrangspositie van fietsers nogal essentieel is? Ook voor automobilisten is dat belangrijk te weten dat zij erg omzichtig moeten rijden omdat zomaar een fietser die voorrang heeft voorbij kan flitsen.

- Is het College bereid om aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen? 

- Is het College bereid om meer duidelijkheid voor de weggebruikers te geven rondom rotondes? - Bestaat er al zicht op de exacte inrichting van de nieuw aan te leggen rotonde Zwartendijk / Emmastraat / Molenweg en wanneer is de aanleg nu concreet te verwachten? 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend, U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens Fractievoorzitter