Collegevragen inzake verkoop gemeentewerf 's-Gravenzande

Westland Verstandig

's-Gravenzande 19.06.2018 - Bij memo van 7 november 2017 heeft de toenmalige wethouder Ouwendijk aan de Raad bericht

dat bij de verkoop van de gemeentewerf ’s-Gravenzande een afboeking heeft plaatsgevonden van bijna € 300.000,-- en de onderzoeks- en saneringskosten € 150.000,-- bedroegen. Daarnaast zijn aan extra kosten voor herhuisvesting personeel en diensten € 510.000,-- aan kosten gemaakt, zodat de gemeentewerf € 950.000,-- heeft opgeleverd, nog los van de extra investeringen in Naaldwijk.

De gemeentewerf moest in maart 2017 plotsklaps verkocht worden aan het bedrijf Boal omdat Boal zeer dringend om ruimte verlegen zat en met spoed over de gronden moest beschikken. Sinds de sloop en overdracht ligt het perceel er echter onbebouwd bij.

Negatief advies college over islamitische school in Westland

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is er een omgevingsvergunning aangevraagd door Boal en in hoeverre zijn de woorden van de wethouder –zie memo van 10 maart 2017- “Boal wenst snel duidelijkheid over de mogelijkheid tot koop c.q. koopprijs voor het gehele project omdat Boal de uitbreiding op zeer korte termijn wil realiseren”?

- Is concreet gebleken de handelwijze van Boal daar niet strijdig mee, nu al lange tijd verstreken is sinds de overdracht en de gemeente alles in het werk heeft moeten stellen en kosten heeft moeten maken om de gemeentewerf Naaldwijk snel aan te passen?

- Inmiddels heeft de wethouder bericht dat de netto-opbrengst € 1.39 miljoen heeft bedragen. Wat betekent dat per vierkante meter en welke afboeking op de boekwaarde heeft plaatsgevonden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter