Collegevragen inzake verkoop Hofboerderij Wateringen

GBW

Wateringen 17.07.2020 - In het ‘Overzicht collegebesluiten week 29’ (zoals gepubliceerd op 16 juli 2020) is genoteerd dat “(…)er wordt verkend of (…) de Hofboerderij kan worden verkocht (…)”.

Wij hebben de passage wel drie, vier keer gelezen, maar ’t staat er echt. 

De gedachte ‘de Hofboerderij’ te verkopen is overigens niet nieuw. Eerder (januari 2015) heeft de gemeenteraad gesproken over een concreet voornemen ‘de Hofboerderij’ af te stoten. Daarbij is toen een motie ingediend waarbij het college van B&W wordt verzocht “(…)af te zien van het voornemen ‘de Hofboerderij’ te verkopen.(…)”. De motie is destijds ondertekend door onder andere de heren Vreugdenhil en Van der Stee (twee leden van het huidige college van B&W). Bij de start van 2015 sprak de heer Vreugdenhil in zijn nieuwjaarsboodschap zelfs uit dat “(…)gemeentelijke pareltjes zoals de Hofboerderij nooit in de uitverkoop mogen”(…). 

Collegevragen inzake toekomst Hofboerderij Wateringen

In september 2018 heeft wethouder Vreugdenhil de mededeling gedaan dat hem door de beheerstichting io een Programma van Eisen PvE voor de toekomst van de Hofboerderij is aangeboden. Hij vertelt dat het plan de gebruikelijk gang – van ambtelijke toetsing, quick scan, vooroverleg met gebruikers en beoordeling B&W – zal doorlopen. De wethouder geeft daarbij de verzekering dat de gemeenteraad bij zowel een negatieve als een positieve beoordeling van het PvE in staat wordt gesteld zich uit te spreken over dit toekomstplan voor ‘de Hofboerderij’.

Deze feitelijke constateringen brengen ons tot de volgende vragen:

- Welk lot is het Programma van Eisen van de beheerstichting io beschoren? Is er een quick scan uitgevoerd? En met welk resultaat?

- Wat is de uitkomst van het overleg met vaste gebruikers? En wat is de status van de beheerstichting in oprichting?

- Welke actuele omstandigheden zijn voor uw college aanleiding op dìt moment te besluiten “(…)te verkennen of de Hofboerderij verkocht kan worden”?

- Overigens, wordt dit besluit van B&W door àlle leden van uw college onderschreven? En hoe rijmt u deze beslissing met het bericht in de recente Perspectiefbrief waarin uw college aangeeft “(…)geen beslissingen te nemen waarmee afbreuk wordt gedaan aan het voorzieningenniveau(…)”. 

Fractie GemeenteBelang Westland

André van den Berg