Collegevragen inzake verkoop huurwoningen in Westland

GBW, Westland Verstandig

Westland 23.05.2019 - Sinds zijn financieel debacle houdt het saneringsplan van Vestia de sociale volkshuisvesting in Westland in de houdgreep.

De fractie van GBW heeft zich daarbij steeds verwonderd over het feit dat Vestia de verkoop van haar woningbezit in Westland heeft weten te blokkeren. Het is dan ook met bijzonder veel genoegen dat wij vandaag het nieuws hebben gelezen dat Vestia haar woningbezit in Westland gaat verkopen.

Met de verkoop van het woningbezit van Vestia in Westland zijn niet alleen financiële maar ook grote maatschappelijke belangen in het geding: goed wonen voor mensen die zelf niet in hun onderdak kunnen voorzien. Omwille van die grote maatschappelijke belangen, willen de fractie van GBW er zonder meer op kunnen rekenen dat uw college zich actief bezighoudt met deze verkoop opdat Westlandse volkshuisvestingsbelangen erbij zeker zijn gesteld. 

In die context willen wij uw college naar aanleiding van dit bericht de volgende vragen stellen:

- Deelt uw college onze opvatting dat bij de verkoop van het woningbezit van Vestia in Westland prioriteit gegeven moet worden aan de volkshuisvestelijk belangen van Westland? En het in dat verband sterk de voorkeur geniet dat het volledige woningbezit (daeb en niet-daeb) door één woningcorporatie wordt overgenomen waarbij ook zekerheid wordt geboden dat het volledige woningbezit ook op lange termijn in één hand blijft?

- In de berichtgeving wordt gesproken over verkoop tegen ‘minimale marktwaarde in verhuurde staat’. Naar onze inschatting staat de potentiële overnamecorporatie daarmee voor een flinke uitdaging. Klopt onze inschatting? En welke materiële en immateriële ondersteuning kan uw college de potentiële overnamecorporatie hierbij bieden?

- Indien (in de loop van de onderhandelingen) mocht blijken dat de corporatie er niet in slaagt het volledige woningbezit van Vestia in Westland te verkrijgen, staat uw college er dan bijvoorbeeld voor open (een gedeelte van) het woningbezit aan te kopen en daarvoor een gemeentelijk woningbedrijf op te richten?

Fractie GBW

Kelly van Tol

Feiten en cijfers rondom handhavingsdossiers in gemeente Westland

Collegevragen Westland Verstandig

De problematiek rondom Vestia is algemeen bekend. Vanochtend stond in het Financieel Dagblad bijgaand artikel dat Vestia ruim 10.000 in de verkoop zet. Ook Westland wordt daarbij genoemd en er wordt aangegeven dat Vestia haar complete bezit in Westland wil verkopen. Eerder heeft het College al melding gemaakt van overleggen met Vestia al of niet middels de bestaande woningcorporaties in Westland.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Zijn er inmiddels vorderingen in de overleggen zoals die tot nog toe gevoerd zijn? - Is het College bekend met het nu concrete voornemen van Vestia om alle woningen in Westland te verkopen?

- Is dit niet de tijd om te bezien of de gemeente Westland in deze de woningen kan verwerven en weer een woningbedrijf kan gaan exploiteren waarbij de gemeente het beheer voert?

- Welk noodscenario ligt er bij de gemeente klaar voor het geval mocht blijken dat geen van de bestaande woningcorporaties de woningen wil overnemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter