Collegevragen inzake vervuiling oppervlaktewater

Westland Verstandig

Westland 11.11.2021 - Tijdens de begrotingsbehandeling hebben een aantal partijen waaronder Westland Verstandig de wethouder erop gewezen,


dat het oppervlaktewater in Westland nog fors vervuild is. Wethouder Snijders ging in zijn beantwoording daar verder op in en gaf aan dat er goed overleg gevoerd wordt met Glastuinbouw Nederland en dat in 2027 het water schoon is. Dit is natuurlijk een onbevredigend antwoord.

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat Westland, maar ook het kassengebied van Oostland de grootste bron van vervuiling van oppervlaktewater in Nederland zijn. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas Natuurlijk Kapitaal waarin de toxische druk van giftige stoffen en stoffenmengsels in het water in kaart worden gebracht. In Westland kleuren maar liefst 20 van de 23 meetpunten rood vanwege de zeer hoge toxiciteit. Natuurlijk Delfland heeft al de noodklok geluid en geeft aan dat al jaren zij wijst op de vervuiling van het oppervlaktewater die ten koste gaat van de gezondheid van onze inwoners, maar ook ten koste gaat van de biodiversiteit.

Ondanks alle toezeggingen en inspanningen van zowel het Hoogheemraadschap als de gemeente, verbetert de situatie nauwelijks. Deskundigen willen de lozingen 24 uur per dag monitoren en dan is ook bekend wie verantwoordelijk is. De vraag is nu wat de gemeente hier verder mee gaat doen. Vastgesteld moet worden dat in 15 jaar tijd er eigenlijk weinig of niets verbeterd is. Het valt op dat Westland het meest rood kleurt. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Wanneer gaat het College nu eindelijk werk maken van dit toch verontrustende gegeven? Onze inwoners hebben toch recht op schoon oppervlaktewater en dat de vervuilers direct gedwongen worden maatregelen te nemen?

- Blijft de wethouder bij zijn beantwoording dat er op dit moment voldoende gebeurt en dat in goed overleg met Glastuinbouw Nederland een en ander wordt geregeld? Waarom zijn er dan geen concrete resultaten geboekt tot nog toe?

- Tevens wordt de wethouder wellicht aan het lijntje gehouden en wordt hij gepaaid met mooie woorden, maar weinig daden vanuit Glastuinbouw Nederland?

- Is de wethouder bereid om, gezien de nu voorliggende rapportage, wel direct actie te ondernemen en de zaak niet verder op zijn beloop te laten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. Hoogachtend, U e.a., Namens de fractie van Westland Verstandig Peter Duijsens

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.