Collegevragen inzake voortbestaan Kastanjehof

Westland Verstandig

Kwintsheul 19.12.2018 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door inwoners van Kwintsheul die zich zorgen maken over de Kastanjehof.

Bijgaande brief is huis aan huis bezorgd door het bestuur van de Stichting Dorpshuis Kastanjehof.

Drie genomineerden voor Oud-Westland Prijs bekend

Volgens het bestuur wordt de Kastanjehof in het voortbestaan bedreigd omdat de huidige activiteiten onvoldoende zijn om het gebouw kostendekkend te exploiteren. De gemeente is natuurlijk al betrokken bij de exploitatie van andere gemeentelijke eigendommen die dienst doen als een soort dorpshuis. Genoemd kunnen worden de Leuningjes, de Hofboerderij, de Noviteit etc. De vraag is wat de gemeente kan doen om in ieder geval de Kastanjehof de helpende hand te bieden.

Ook wordt onze fractie benaderd door bewoners van Kwintsheul die zich zorgen maken over de forse hekwerken die inmiddels zijn aangebracht rondom het parkeerterrein bij de supermarkt Kwintsheul en blijkbaar is het de bedoeling van de exploitant om die hekken ’s avonds en op dagen dat de supermarkt niet geopend is, dicht te doen. Bijgaand een foto.

Destijds zijn bij de vergunningverlening een aantal openbare parkeerplaatsen komen te vervallen en van de zijde van het College is daarop gereageerd dat in ieder geval een aantal parkeerplaatsen erbij zouden komen omdat de supermarkt over parkeerplaatsen zou gaan beschikken. Sindsdien is dat ook het geval, maar door de hekken wordt dat onmogelijk gemaakt.

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

Inzake de Kastanjehof:

- In hoeverre is de gemeente bekend met de problematiek zoals deze door het bestuur van de Kastanjehof wordt geconstateerd dat er onvoldoende dekking is en wat kan de gemeente doen om het bestuur daarbij behulpzaam te zijn?

- Vindt het College ook dat doordat het College aandrong ten behoeve van de ontwikkeling van de supermarkt en het feit dat de gemeente zorggedragen heeft voor de verplaatsing van de Kastanjehof, de gemeente direct of indirect de Kastanjehof moet ondersteunen zodat deze wel in de huidige vorm in stand blijft?

- Kunnen kleinere bijeenkomst die de gemeente organiseert en die nu vaak elders plaatsvinden, in de Kastanjehof plaatsvinden en dat structureel zodat ook vanuit de gemeente inkomsten gegenereerd kunnen worden waartegenover diensten van de Kastanjehof staan?

Inzake de hekwerken:

- Is het College vooraf bekend gemaakt met het plaatsen van het hekwerk rond het parkeerterrein behorende bij de supermarkt?

- Is daarvoor een omgevingsvergunning verleend?

- Is het College het met onze fractie eens dat destijds bij de planontwikkeling en ook in de anterieure overeenkomst ervan uitgegaan is dat openbare parkeerplaatsen vervielen ten behoeve van de supermarktontwikkeling, maar dat deze gecompenseerd werden doordat op het supermarktterrein zelf geparkeerd kon worden en in hoeverre worden die uitgangspunten nu niet geschonden doordat het parkeerterrein afgeschermd wordt met hekwerken?

- Is het College voornemens om actie te ondernemen tegen de geplaatste hekwerken en de exploitant van de supermarkt te verzoeken deze weg te halen, dan wel niet dicht te doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter