Collegevragen inzake voortgang geluidsscherm Leeweg

Westland Verstandig

De Lier 03.05.2021 - Al vele jaren geleden is toegezegd dat er langs de N223 bij de woonhuizen langs de Leeweg in De Lier een geluidsscherm zou worden aangebracht.

Het College is in 2018 ook ter plekke op bezoek geweest en de toenmalige tijdelijke burgemeester sprak uit dat de toenmalige en nog steeds bestaande situatie natuurlijk niet door de beugel kon en dat er onmiddellijk actie moest worden ondernomen. Helaas is het daar niet van gekomen.

De bewoners weten niet meer dan dat de toenmalige tijdelijke burgemeester het in het overdrachtsdossier zou doorgeven. Diverse bewoners hebben sinds die tijd aan de bel getrokken bij de gemeente, maar komen niet verder. Het is nu 2021 en er staat nog steeds geen geluidsscherm. Toezeggingen worden niet nagekomen.

Ook is er inmiddels een groot probleem doordat er wateroverlast is en dat water komt van de N223. Dat water loopt de tuinen en de huizen binnen. Weliswaar heeft de Provincie op de eigendom van de particuliere eigenaren buffers aangebracht, maar die voldoen niet en er is inmiddels schade ontstaan. Mails aan de gemeente worden niet, althans niet deugdelijk beantwoord.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom worden de bewoners aan de Leeweg niet geholpen en wordt niet ofwel door de gemeente dan wel door de Provincie het toegezegde geluidsscherm geplaatst?

- Als het geluidsscherm niet geplaatst kan worden staat in ieder geval vast dat in de woningen een geluid ver boven de toegestane normen bestaat en waarom worden er dan geen alternatieve oplossingen bedacht? Als die er niet zijn, waarom wordt dat niet bij de Provincie aangedrongen op verwerving van de woningen als de bewoners dat wensen?

- Waarom worden er met betrekking tot de wateroverlast geen afdoende maatregelen getroffen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens