Collegevragen inzake voortgang herontwikkelingen centrum Monster

GBW

Monster 23.03.2019 - Er is veel te doen over de vertrouwenskloof tussen burger en (gemeentelijke) overheid.

Wij weten dat uw college zich op meerdere fronten inspant deze kloof te dichten. Helaas moeten wij dan vaststellen dat daar waar uw college in die context goed werk denkt te verrichten (door spreekuren en kernbezoeken bijvoorbeeld), dit goede werk weer net zo snel te niet wordt gedaan door nalatigheid van het college

Zo heeft uw college de inwoners van het centrum van Monster in juli 2018 geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rond gebiedsvisie voor het voormalig gemeentekantoor in Monster. In de informatie schrijft u dat in december 2018 aan de gemeenteraad een voorstel hierover zal worden voorgelegd. December 2018 is inmiddels ruimschoots gepasseerd, er is géén voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd en de bewoners zijn hierover niet nader geïnformeerd.

In juli 2018 heeft uw college inwoners van het centrum van Monster geïnformeerd over de voortgang van een burgerinitiatief verkeersveiligheid Dr van der Brinkstraat. In die informatie schrijft u dat voormalig Bondshotel Overheijde zal worden gerenoveerd en dat deze werkzaamheden zullen duren van eind 2018 tot najaar 2019. We leven inmiddels in het voorjaar van 2019, aan het voormalig Bondshotel worden nog géén werkzaamheden uitgevoerd en de bewoners zijn over dit feit niet geïnformeerd.

Dit relaas brengt ons tot de volgende vragen:

- Deelt uw college de opvatting van GBW dat het niet tijdig informeren van inwoners dat met hen gecommuniceerde streefdata niet gerealiseerd gaan worden, het vertrouwen van deze inwoners in de gemeentelijke overheid schaadt?

- Waarom heeft uw college tot dusverre nagelaten de inwoners van het centrum van Monster te informeren over het niet realiseren van met hen gecommuniceerde streefdata?

- Wanneer wordt overigens de gemeenteraad een voorstel voor herbestemming van voormalig gemeente-kantoor Monster voorgelegd?

- En, waarom is nog geen aanvang genomen met de renovatie van het voormalig Bondshotel Overheijde?

Fractie GBW

André van den Berg