Collegevragen inzake vreemd verkeersbesluit Voswijckstraat

Westland Verstandig

Monster 24.10.2020 - Een aantal buurtbewoners van de Voswijckstraat hebben destijds aan de orde gesteld dat verkeerde bomen geplant werden,

waardoor vruchten in groten getale naar beneden vallen. De wethouder heeft inmiddels erkend dat het onjuiste soort bomen geplant werd en aanvankelijk toegezegd dat deze vervangen zouden worden. Op die toezegging is hij later weer teruggekomen. Op zich al vreemd, maar blijkbaar was het nog niet genoeg. 

Inmiddels hebben de bewoners bij toeval in de krant gelezen dat het College het onmogelijk wil maken dat onder de bomen nog verder geparkeerd wordt, hetgeen ertoe leidt dat de Voswijckstraat aan de zijde van de woningen van degenen die de bomen graag weg wilden hebben, voorzien wordt van een gele streep waardoor niet meer geparkeerd kan worden. Ineens zouden de hulpdiensten gehinderd worden. Echter daarvan is nooit sprake geweest en de hulpdiensten kunnen gewoon door de Voswijckstraat rijden, ook als daar geparkeerde auto’s staan. Sinds jaar en dag worden auto’s daar geparkeerd en dat heeft geen enkel probleem opgeleverd. Erger nog, in de straat is een groot parkeergebrek en door het vervallen van parkeerplaatsen wordt dat probleem alleen maar vergroot. Het verkeersbesluit wordt bijgevoegd. 

De bewoners zijn boos omdat zij niet, ook niet vooraf, geïnformeerd zijn en uit de krant hebben moeten lezen dat er een parkeerverbod door het College is besloten. 

Wellicht is het goed dat we citeren uit de begroting 2020, pagina 15 onder het hoofdstukje ‘Bevlogen besturen’:

“We hebben de ambitie om open en toegankelijk te besturen. Continu is er aandacht voor een tijdige en volledige informatievoorziening naar inwoners en de gemeenteraad. Dat gebeurt onder andere door verbetering van het aanbieden van producten en diensten op een uniforme, en bij voorkeur digitale, wijze. Ook in de interactie tussen college en raad wordt er gestreefd naar tijdige informatie-uitwisseling en zorgvuldige besluitvorming waarin de raad de gelegenheid krijgt om wanneer mogelijk te besluiten op basis van verschillende varianten. Verder wordt gewerkt aan het verstevigen van de organisatie, door zowel het aantrekken van nieuwe medewerkers als door het investeren in de huidige medewerkers en de organisatiecultuur”. 

Het zal duidelijk zijn dat toen onze fractie dit voorlas aan de mensen die bij ons waren, dit enorm op de lachspieren gewerkt heeft, maar ook werd er getreurd over zo veel mooie woorden en zo weinig daden. Dit typeert dit College volledig.

Dit leidt tot de volgende vragen: 

-Treft het College deze verkeersmaatregel om de klachten van de vallende vruchten op de auto’s op die wijze te pareren. Is dit juist?

-Welke klachten zijn er van de hulpdiensten dat zij niet door de Voswijckstraat kunnen rijden als daar auto’s geparkeerd staan?

-De situatie is al 60 jaar zo en waarom nu plotsklaps, zonder de bewoners te informeren, een parkeerverbod aan één kant van de weg?

-Past de handelwijze van het College in dit geval bij het hoofdstukje ‘Bevlogen besturen’ zoals hiervoor is aangeduid?

-De bewoners zijn nu weer gedwongen om een beroepsprocedure aanhangig te maken, hetgeen zij ook doen. Is dit niet weer onnodig tijd en geld verspillen aan nutteloze zaken?

-Welke conclusies trekt het College zelf uit deze volstrekt onacceptabele gang van zaken?

-Is het College het niet met onze fractie eens dat dit gewoon misbruik maken is van macht –de appeltjeszaak wordt blijkbaar op deze wijze aangepakt-? Had dat niet anders gemoeten en gekund?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens