Collegevragen inzake vrijgeven parkeerplaatsen Heulse super

Westland Verstandig

Kwintsheul 14.11.2017 - Wederom worden wij benaderd door een groot aantal inwoners van Kwintsheul die zich groen en geel ergeren aan de situatie

rondom de wel gebouwde, maar niet in gebruik zijnde supermarkt en ook de wijze waarop de parkeerplaatsen die zijn aangebracht worden afgeschermd voor gebruik.

In de anterieure overeenkomst wordt aangegeven dat de parkeerplaatsen ook voor publiek gebruik zouden worden bestemd en dat ook parkeerplaatsen zouden vervallen. Dat laatste is gebeurd, maar thans blokkeert de eigenaar de kwestie.

De gemeente kan daar toch op basis van de anterieure overeenkomst afdwingen dat de parkeerplaatsen vrijgegeven worden en vrij toegankelijk zijn en kunnen voorzien in de parkeerproblemen in dat deel van Kwintsheul.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom laat uw College niet een keer de tanden zien en dwingt af hetgeen in de anterieure overeenkomst staat?

- Is de hiervoor genoemde lezing uit de anterieure overeenkomst juist dat door het vervallen van openbare parkeerplaatsen de parkeerplaatsen bij de supermarkt ook algemeen toegankelijk zouden zijn?

- In de anterieure overeenkomst staat ook een boetebepaling. Waarom wordt die niet gebruikt om de exploitant Koornneef op andere gedachten te brengen?

- Is het niet zinvol dat het College een keer een avond organiseert van mensen uit Kwintsheul om met hen de huidige situatie rondom de supermarkt te bespreken?

Alsdan kunnen ook eventueel de oplossingen ingebracht worden zoals het aankopen tegen kostprijs van het huidige gebouw, rekening houdende met de investering die de gemeente al gedaan heeft in de verplaatsing van de Kastanjehof van € 1.2 miljoen om de supermarkt mogelijk te maken en eventueel het creëren van een noodwinkel.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter