Collegevragen inzake waterkwaliteit in Westland

Westland Verstandig

Westland 30.04.2021 - Inmiddels is gebleken dat de waterkwaliteit in Westland niet verbeterd is ondanks alle mooie beloftes van LTO Glastuinbouw Nederland.

Zelfs is door de Raad in januari in meerderheid een besluit genomen waarbij de intentie wordt uitgesproken om de Verordening op de collectieve verwijdering gewasbeschermingsmiddelen glastuinbouw vast te stellen spoedig na publicatie van het besluit op de 22e tranche Crisis- en herstelwet in het Staatsblad. Daarmee werd aan glastuinbouwbedrijven in afwijking van de wettelijke plicht verder uitstel gegeven tot realisering van de Waterzuiveringscoöperatie AWZI Nieuwe Waterweg.

Met DNA-sporen op zoek naar de bron van watervervuiling

Overigens is ook een groot deel van de Westlandse tuinders voorbeeldig bezig en die tuinders hebben geïnvesteerd in zuivering ofwel op de bedrijven zelf of via de collectieve zuivering aan de Vlotwatering. Echter omdat het Hoogheemraadschap van Delfland de waterzuivering pas in oktober 2022 gereed zou hebben, moest een collectief uitstel gegeven worden met als gevolg dat er natuurlijk niets gebeurt en de waterkwaliteit slecht blijft. Daarenboven heeft de wethouder toegezegd dat hij in april zou komen met het voorstel inzake de borgstelling die de gemeente gaat afgeven voor de uitvoering van de AWZI. Dat is dan een garantie aan Delfland in het kader van de exploitatie van de collectieve zuivering, echter tot nog toe is het stil gebleven en ziet het er niet naar uit dat in april de wethouder met een voorstel richting de Raad gaat komen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Waarom komt de wethouder zijn toezegging niet na dat in april aan de Raad wordt voorgelegd de kwestie van de borgstelling AWZI?

- Waar is de vertraging aan te wijten?

- Is inmiddels de 22e tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld omdat dat ook naar verwachting in april zou gaan gebeuren?

- Wanneer gaat de Raad de Verordening vaststellen en zijn er inmiddels handhavingsverzoeken binnengekomen omdat de gemeente gedoogt op basis van een vreemde constructie die weliswaar door de meerderheid van de Raad is geaccordeerd?

- Wat gaat het College doen aan de waterkwaliteit in Westland om die te verbeteren, anders dan met loze praatjes die we al jaren moeten horen, maar die blijkbaar niet tot echte concrete resultaten leiden?

- Is het College het met Westland Verstandig eens dat we onze inwoners moeten beschermen tegen vervuiling in onze sloten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens