Collegevragen inzake weesbootjes in de sloot

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/11/2019 08:18

Westland 19.11.2019 - De WV fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die te maken hebben en last ondervinden van zogenaamde “weesbootjes”,

dat wil zeggen boten die er volstrekt verwaarloosd bijliggen en door de eigenaar blijkbaar zijn opgegeven. Dit is ontsierend en geeft een verrommeling op het water te zien.

Een aantal gemeenten hebben op dat punt beleid ontwikkeld, al of niet gezamenlijk met de Waterschappen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Wordt op dit gebied door de gemeente opgetreden in gevallen waarin boten c.q. bootwrakken er liggen en worden die dan uit het water gehaald? Worden die kosten dan eventueel verhaald op de eigenaar?

- Welke actie onderneemt het College als de eigenaar wel bekend is, maar de boten niet worden weggehaald?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter