Collegevragen inzake wonen van ambtenaren binnen Westland

Westland Verstandig

Westland 03.04.2019 - Onze fractie wordt geregeld aangesproken door inwoners van Westland die constateren dat onze ambtenaren voor een groot deel niet meer in Westland wonen.

Gesteld wordt dat meer dan drie kwart niet in Westland woonachtig is. De vraag is of deze aanname juist is en hoe de percentages liggen, maar ook of uw College op dit punt bij het aannemen daar acht op slaat.

Collegevragen inzake méér vaart maken met woningen voor spoedzoekers

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Kan het College aangeven welk percentage ambtenaren niet daadwerkelijk in Westland woonachtig is?

- Is er beleid op dat punt van het College?

- Is het College bereid om beleid te maken?

- Is het College het met onze fractie eens dat wonen binnen Westland van onze ambtenaren leidt tot een grotere en intensievere betrokkenheid bij Westland en haar inwoners?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter