Collegevragen inzake woonwagenlocatie Maesemundeweg

Westland Verstandig

's-Gravenzande 07.12.2019 - De WV fractie is benaderd door een aantal inwoners van Westland die woonachtig zijn op de woonwagenlocatie bij de Maesemundeweg in ’s-Gravenzande.

Aan hen is beloofd dat de huidige standplaatsen in stand kunnen blijven en dat er geen verplaatsing nodig is ondanks de geplande woningbouw. Het gaat om twee standplaatsen. Wel zou mogelijk enige aanpassing van het omringend groen nodig zijn, maar dat is allemaal nog niet zeker. In ieder geval zou goed overleg gevoerd worden met de betreffende bewoners.  

Aangegeven is door ONW dat de betreffende bewoners voor onbepaalde tijd daar kunnen blijven wonen en dat de standplaats dus in stand blijft. Dit is door ONW bevestigd, maar door de gemeente niet. De betreffende bewoners hebben dat proberen bevestigd te krijgen van de gemeente, maar die reageert niet. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Hoe zit het met de woonwagenstandplaats aan de Maesemundeweg in  ’s-Gravenzande? Blijft deze in stand zoals ONW beloofd heeft en waarom reageert de gemeente niet op verzoeken om bevestiging van de zijde van de bewoners?

- Het zou passen binnen de door het College steeds gepropageerde goede en open communicatie met onze inwoners. Waarom lukt dat ook nu weer niet? 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend, U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter