Collegevragen LPF Westland omtrent paardensportcentrum De Dijkgraaf

LPF Westland

Monster 26.04.2016 - Sinds juni 2015 wordt er gesproken over PSC De Dijkgraaf aan de Plaats Langeveld in Monster.

Kort voordat de tijdelijke vergunning van vijf jaar was verlopen hebben zij een beroep op raad gedaan om een langer verblijf op de genoemde plaats mogelijk te maken. Uit alle beschikbare stukken die sinds die tijd zijn gewisseld is gebleken dat handhaving op die plaats niet mogelijk zou zijn en zelfs ongewenst. Gebleken is dat De Dijkgraaf zich weinig aantrekt van gemaakt afspraken met buren en de gemeente. In mei 2015 is ontruiming aangezegd per 31 augustus 2015 maar dat is niet uitgevoerd. 

In de Raad van 14 juli 2015 en diversen malen in de CIE EFO is de Dijkgraaf problematiek aan de orde geweest. Steeds is duidelijk geworden dat de Dijkgraaf wist dat zij in 2015 een nieuwe locatie moesten hebben omdat de huidige locatie eindig was. Op verzoek van de raad heeft de wethouder de medewerking verleend aan het zoeken naar een nieuwe locatie. Op zich een vreemde opdracht als de wethouder diversen malen aangeeft dat het een probleem van de ondernemer zelf is en niet van de gemeente. Uit de diversen stukken die gewisseld zijn tussen raad/ CIE en de wethouder is gebleken dat ondanks zoeken naar tijdelijke oplossingen de Dijkgraaf zich wederom niet aan de afspraken houdt, zie memo EFO van 15 december 2015. Kortom de Dijkgraaf heeft geen boodschap aan gemaakte afspraken maar verwacht dan wel de medewerking van de gemeente.

De wethouder heeft diversen malen gemeld dat de huidige situatie niet kan blijven bestaan mede op basis van gemaakte afspraken en omdat er diversen handhavingsverzoeken zijn gedaan. Hoe eigengereid de houding van de Dijkgraaf is blijkt uit het feit dat zij een bezwaar hebben ingediend tegen de opgelegde dwangsom onder last maar ook dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend voor hun huidige gedoogde locatie. De directe buren hebben al een uitnodiging ontvangen voor de hoorzitting van 1 juni a.s. voor een mondelinge toelichting op hun ingediende zienswijze. Naast het feit dat de Dijkgraaf gemaakte afspraken niet nakomen gaat de bedrijfsvering gewoon door en hebben zij voor 7 mei a.s. weer een groot sponsorevenement aangekondigd. De huidige gedoogsituatie duurt nu al weer 10 maanden en er is, ondanks toezeggingen van de wethouder nog erg weinig daadwerkelijk gebeurt om de situatie te beëindigen zoals dat op basis van afspraken met de gemeente verwacht mag worden.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Wat is de huidige actuele status van PSC De Dijkgraaf met betrekking tot de toegezegde handhaving.

2. Kan de wethouder aangeven waarom er niet gehandhaafd wordt bij een bedrijf wat zich in het geheel niet aan de afspraken houdt met zowel de gemeente als haar buren?

3. Klopt het dat er op 10 maart jl. een bezwaarschrift is ingediend op de opgelegde last onder dwangsom?

4. Kan de wethouder bevestigen dat er een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend door PSC de Dijkgraaf? Hoe staat de gemeente tegenover deze aanvraag?

5. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat het een vreemde gang van zaken is dat een bedrijf wat zich niet aan zijn afspraken houd toch een omgevingsvergunning aanvraagt?

6. Kan de wethouder aangeven op welke wijze hij met de buurtbewoners contact houdt over het uitgevoerde gedoogbeleid van de gemeente?

7. Is de wethouder op de hoogte van de geplande activiteit op 7 mei a.s en vindt hij dit passend voor een bedrijf wat zich niet aan de regels houdt?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.

Peter Voskamp