Collegevragen LPF Westland over aanpassing locatie Lierseweg

LPF Westland

De Lier 09.03.2016 - Op 16 februari jl. is een extra raadsvergadering gehouden i.v.m. de mogelijke huisvesting van asielzoekers en statushouders in het huidige gebouw

aan de Lierseweg te Wateringen, welk complex op dit moment nog dient voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Zowel vooraf als tijdens de raadsvergadering is er duidelijk gecommuniceerd dat de huidige eigenaar c.q. beheerder van het complex een overeenkomst heeft gesloten met het COA over de mogelijk opvang van 275 asielzoekers en statushouders. De gemeente staat buiten deze overeenkomst en is alleen gevraagd om mee te werken aan de wijziging van de bestemming om de huisvesting van arbeidsmigranten om te zetten naar huisvesting voor asielzoekers en statushouders.

BVIW stelt voorwaarden aan komst asielzoekers Wateringen

In de Cobouw van 4 maart jl. staat tussen de aanbestedingen en voorgenomen plannen het volgende bericht: “Plannen voor aanpassen hotel voor arbeidsmigranten aan De Lierseweg te Wateringen tot kleinschalige opvang voor ca 275 asielzoekers en statushouders gedurende een periode van 2 jaar. Geplande start 9-16”. Daarbij wordt de gemeente Westland als referentie genoemd en het COA als opdrachtgever.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is het College op de hoogte van deze berichtgeving in de Cobouw van 4 maart jl.

2. Klopt het dat de gemeente Westland als referentie staat genoemd en dus actief deelneemt aan de plannen voor de mogelijk aanpassing van het complex?

3. Kan het college aangeven waarom eerder gemeld is dat het een zaak tussen de eigenaar van het complex en het COA en de gemeente nu nadrukkelijk wordt benoemd in deze berichtgeving?

4. Waarom verleent het College nu haar medewerking terwijl de wethouder duidelijk heeft aangeven dat, gezien de bezwaren van met name de omliggende bedrijven, het geen uitgemaakte zaak is dat de huisvesting er komt?

5. Heeft het college inmiddels een standpunt ingenomen over de mogelijke komst van 275 asielzoekers naar de betreffende locatie in Watering?  Ja. Graag onderbouwing. Nee. Voor welke datum laat  het college hun standpunt weten.

6. Tijdens de raadsvergadering van 16 februari jl. heeft onze fractie om een BIBOB-onderzoek verzocht inzake de huidige eigenaar van het zgn. Polenhotel te Wateringen. Is dit onderzoek reeds in gang gezet en zo ja wanneer kunnen wij de resultaten daarvan verwachten?                

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.

Peter Voskamp

Dave van der Meer