Collegevragen omtrent 100 strandhuisjes en het Kustpact

Westland Verstandig

Westland 31.10.2016 - De afgelopen week is het voorlopige Kustpact voor de kustzone bekend gemaakt waarin afspraken gemaakt zijn met de provincies,


gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland en andere provincies tezamen met Natuurmonumenten en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, drinkwaterbedrijven en andere belanghebbenden, om te voorkomen dat de kust wordt volgebouwd. Aangegeven wordt in het pact dat afspraken gemaakt gaan worden in welke delen van de kustzone recreatieve bebouwing is toegestaan en onder welke voorwaarden.

“Zo wordt er een goede balans tussen bescherming en behoud van de kust en ontwikkeling van de kustzone gevonden”. Het Kustpact zal de komende periode in de diverse besturen van de betrokken provincies en gemeenten en andere overheden en organisaties besproken worden. Uitdrukkelijk is aangegeven dat het Kustpact niet vooruit zal lopen op de democratische besluitvorming in bijvoorbeeld gemeenten die nodig is voor de inzet van de zonering. De verwachting is dat eind november een definitief Kustpact getekend zal gaan worden.

Bekend is dat het voornemen bestaat om 100 strandhuizen te gaan bouwen op het strand bij Ter Heijde en Monster. De fractie van Westland Verstandig is mordicus tegen deze “muur” van woningen, althans tegen deze bebouwing, daar deze een muur van anderhalve kilometer tot stand zal brengen langs de kust, zij het, naar wij begrepen hebben, dat de 100 woningen in twee stukken worden gebouwd. Één stuk van 60 woningen en één stuk van 40 woningen. Ongetwijfeld zal er later uitbreiding gaan komen.

Dit levert de gemeente volgens de begroting € 100.000,-- per jaar op. De infrastructuur is er niet, zodat deze snel daarna wel verzocht zal gaan worden vanwege de veiligheid en de bereikbaarheid en dat geldt dan zowel voor fietsers, auto’s, nutsvoorzieningen etc. Bij 100 woningen zullen op een gewone normale dag 600 mensen verblijven op het strand. Dit zijn er heel veel gezien de huidige voorzieningen die daar zijn. Ook de horizonvervuiling en het feit dat voor eeuwig de ongerepte natuur op het strand wordt ontnomen.

Na de eerste bezwaren heeft het College aangegeven pas op de plaats te maken met de planontwikkeling en dat er eerst een kustvisie zou komen. Daarna is het stil en, naar verluidt, zou er nog geen omgevingsvergunningsaanvrage zijn gedaan bij uw College en zijn er ook nog geen andere vergunningsaanvragen geschied. Ook naar verluidt, zou dat te maken hebben met het feit dat degene die het initiatief heeft genomen het gehele plan wil doorschuiven naar een ontwikkelaar dan wel een professionele vakantiewoningenverhuurbedrijf. In Hoek van Holland is een soortgelijke constructie gevolgd voor de daar geplaatste woningen, althans een deel daarvan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is uw College bekend met het Kustpact zoals dat eraan zat te komen en waarom is de Raad daar niet over geïnformeerd?

- Welke rol zal uw College gaan vervullen bij het tot stand komen van het definitieve Kustpact? De gemeente Westland zal daar toch ook bij betrokken worden, als door de minister wordt aangegeven dat de gemeenten daar bij betrokken worden. Wordt daarover vooraf nog in de Raad gesproken?

- Wat is op dit moment de status van de 100 strandhuizen plannen zoals die er zijn? Is er een omgevingsvergunning aangevraagd? Zijn ook de andere vergunningen aangevraagd voorzover het College daar bekendheid mee heeft?

Zijn ook de andere betrokken partijen –Dunea en Delfland- akkoord met de plaatsing van de 100 strandhuizen op de voorziene plekken?

- Er zou pas op de plaats gemaakt worden met het plan en er zou eerst door de gemeente een kustvisie voorbereid worden. Is die kustvisie er bijna en wanneer kan de Raad deze verwachten? Kan in de kustvisie met het pact rekening gehouden worden?

- Is het College het met de lezing van de Provincie eens, gegeven op donderdag 26 oktober en te lezen op de WOS en in het AD, waarbij de Provincie aangeeft dat Westland niet onder het pact zal vallen omdat daar al sprake is van een drukke badplaats? Is het College het met deze conclusie van de Provincie eens? Heeft de Provincie nog een persbericht doen uitgaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

Reacties (13 reacties geplaatst)

De "strandhuisjes" in Hoek van Holland zijn wel even een maatje groter dan op het tekeningetje voor gesteld word. Laat je dus niks wijsmaken, voordat je iets gezien hebt. Je word altijd bij de neus genomen door dit soort grapjokers.
Beste Dirk,
Ik wil het verschil wel uitleggen, is niet zo moeilijk; Camping Molenslag lag midden IN het Natura 2000 gebied. Strandhuisjes (overal in Nederland) grenzen wel aan Natura 2000 gebied, maar staan daar NIET in. En omdat ze er aan grenzen heeft men daarvoor een vergunning nodig op de Wet Natuurbescherming. Dat is dus het verschil.
Goed punt Yo.

Molenslag moest zonodig weer teruggeven worden aan de natuur. Hoe kun je dat rijmen met natuur opheffen 100mtr verderop??
Iedereen die voor strandhuisjes is,moet eens gaan kijken langs de Engelse kust,begin maar bij Colchester en ervaar de droefgeestige uitstraling van al snel verzakte bladderende strandhuisjes ,duizenden staan er kilometers lang eentonig ,en terwijl de zee in elk jaargetijde mooi is ,word je van die huisjes bijna suicidaal.
Het CDA speelt poppenkast? Onzin, het CDA is gewoon een betrouwbare partij. Dat kan je van Westland Verstandig niet zeggen! Die spelen pas poppenkast! Eerst voor openbare aanbesteding van de strandhuisjes, nu ineens modicus tegen. Peter Duijsens kan zijn naam beter veranderen in Jan Klaasen
GEEN huisjes op het strand De natuur vernietigen alleen voor geld geld geld!! Bouw camping Molenslag maar weer op maar blijf van het strand af!!!
Opsodemieteren met die huisjes!
Ga maar op de tweede Maasvlakte zitten!
Typisch WV. Ze vervallen in herhalingen. Er zijn al eerder vragen door WV over gesteld. Maar ja, het is leuk voor de tribune. En dat ze 180? draaien ten opzichte van hun verkiezingsprogramma? Dat is geen draai, maar voortschrijdend inzicht(???). Er staat “Bij 100 woningen zullen op een gewone normale dag 600 mensen verblijven op het strand.” Ik denk dat de exploitant daar heel blij mee zou zijn. Dat betekent dat het allemaal 6 persoons huisjes zijn die een bezetting hebben van 100% of 4 persoons huisjes waar bij ieder huisje 2 mensen op bezoek zijn. Overdrijven lijkt me ook een vak.
Wat mij ook verbaasd is het feit dat Ter Heijde er geen 600 mensen bij kan hebben op een normale dag.
Het CDA speelt dus gewoon poppenkast zeker voor de kiezers.
Geld, geld en nog eens geld dat is het belangrijkste, ook in dit geval, de natuur, rust en de nog relatieve ongereptheid moeten wijken voor ordinaire hebzucht.
De cda bijeenkomst 28 oktober in het Vrondel Ter heijde, onderwerp plaatsing 100 strandhuisjes , was een groot toneelstuk .De politieke uitkomst was al lang en breed bekent
Niet vreemd dat de burgerij de politiek de rug toekeert !
In het verkiezingsprogramma van Westland Verstandig schreven ze zelf dat ze vóór strandhuisjes zijn. Nu het zover dreigt te komen zijn ze ineens "mordicus tegen". WV draait gewoon een andere kant op als het hun uitkomt. Hun verkiezingsprogramma is dus niks waard. Even onthouden voor volgende verkiezingen...
ik hoop dat elke winter alles wordt weggevaagd van wat er nu nog bij komt.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.