Collegevragen omtrent ontwikkelingen nieuwbouwproject de Rentmeester

Westland Verstandig

Naaldwijk 23.02.2016 update - Bij brief van 16 februari 2016 is een raadsinformatiebrief toegezonden met daarbij gevoegd een brief van de Adviescommissie Detailhandel

Zuid-Holland van 8 september 2015, een in opdracht van de gemeente opgemaakt rapport van het Bureau Stedelijke Planning B.V. te Amsterdam van 22 december 2015 en de brief van de Provincie Zuid-Holland van 20 januari 2016.

Recentelijk nog heeft onze fractie gevraagd aan uw College duidelijkheid te geven waarom het bestemmingsplan niet ter visie gelegd wordt. Eerder is de tervisielegging zelfs door de Raad besloten op voorstel van uw College in de raadsvergadering van juli 2015. Enig uitstel kon toen niet gegeven worden omdat er urgentie zou zijn.

Begin van dit jaar heeft de fractie Westland Verstandig uw College vragen gesteld en als antwoord hebt u gegeven dat u nog wachtende was op aanvulling van de omgevingsvergunningsaanvrage van de initiatiefnemer.

Nu blijkt dat er achter de schermen niet alleen een vraag is gekomen van de Provincie, maar ook dat uw College is gaan handelen door een rapport te laten maken en uiteindelijk heeft de Provincie naar aanleiding van dat rapport alsnog ingestemd, zij het onder voorwaarden. De betreffende stukken worden bijgevoegd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Waarom heeft het College bij monde van wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland en wethouder Duijvestijn van CDA Westland een antwoord gegeven zoals hiervoor is aangegeven, namelijk dat het College nog wachtende was op de aanvullingen omgevingsvergunningsaanvrage, dit terwijl de werkelijke oorzaak van de vertraging toch bij uw College bekend moest zijn?

-        Waarom heeft het College niet bekend gemaakt dat de Provincie problemen maakte en heeft zij de brief van 8 september 2015 achtergehouden en nu pas weer verstrekt bij de raadsinformatiebrief die vorige week is vrijgegeven?

-        Waarom heeft uw College de bezwaarhebbenden –en dat zijn er heel veel- niet betrokken bij de vraagstelling aan het ingeschakelde bureau over de behoefte van een dergelijke grote supermarkt op deze locatie? Is het College bereid om alle informatie die aan het betreffende bureau verstrekt zijn te verstrekken, dus ook de vraagstelling, verslagen van ambtelijk overleg etc.?

-        Wie heeft de kosten van het rapport betaald en worden deze verhaald op de initiatiefnemer? Eerder heeft het College de anterieure overeenkomst verstrekt en dit rapport wordt daarin uiteraard nog niet vermeld.

-        Inmiddels is toch ook bekend geworden dat er een kredietvoorstel voor een rotonde gaat komen. Wie gaat de kosten van die rotonde voor zijn rekening nemen daar die rotonde natuurlijk direct verband houdt met het betreffende bouwplan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

----------------------------

Aanvullende collegevragen omtrent nieuwbouwplannen de rentmeester

Naaldwijk 23.02.2016 - Naar aanleiding van de artikel 26-vraag van gisteren(bovenstaande) van de fractie van Westland Verstandig is de fractie benaderd door een zeer groot aantal personen die bezwaar hebben tegen de bouw van een dergelijke immense supermarkt op deze plek. De bewoners beklagen zich erover dat de gemeente geen melding gemaakt heeft van de problematiek die de Provincie constateert en inmiddels heeft men de stukken goed bekeken, hetgeen de fractie van Westland Verstandig ook gedaan heeft.

Dit leidt tot de volgende aanvullende vragen:

-        Allereerst blijkt dat het rapport van 22 december 2015 het predicaat “eindrapport” kent. Zijn er ook tussenrapporten aan het College toegezonden? Zo ja, dan kopieën van die rapporten. Wel gaarne een expliciet antwoord op deze vraag zodat een en ander geverifieerd kan worden.

-        Wanneer heeft het College de opdracht verstrekt aan het betreffende Bureau Stedelijke Planning? In het rapport zoals dat uitgebracht is wordt angstvallig vermeden de exacte opdrachtdatum te vermelden. De vraag is dus wanneer werd de opdracht gegeven aan het bureau voor het uitbrengen van het rapport?

-        Ook in de raadsinformatiebrief blijft uw College vaag wanneer het overleg met de Provincie heeft plaatsgevonden. Wel wordt aangegeven dat op 8 juni 2015 de Provincie een brief naar de gemeente toezendt waarin de Provincie de gemeente informeert dat een onafhankelijke adviescommissie detailhandel is ingesteld. Op pagina 2 wordt dan aangegeven: “Na overleg met de Provincie is geconcludeerd dat voor het bestemmingsplan een advies aangevraagd diende te worden bij de adviescommissie”. Wanneer heeft dat overleg plaatsgevonden? Is dat geschied vòòr de ietwat curieuze handeling van het College om het ontwerp ter visie te leggen of daarna?

-        Tijdens de behandeling is door onze fractie meerdere malen gevraagd waarom een raadsbesluit nodig was voor het enkel ter visie leggen van een ontwerpbestemmingsplan. Uw College heeft daar toen ontwijkende antwoorden op gegeven. Voor het eerst in de historie van de gemeente Westland en waarschijnlijk ook voor het eerst in de historie van alle 5 gemeenten die onderdeel uitmaken van de gemeente Westland, werd een raadsbesluit verlangd over de eenvoudige handeling om een bestemmingsplan ter visie te leggen. Dit was zo ongebruikelijk dat dat tot vragen leidde. Wethouder Duijvestijn heeft die vragen steeds op een bepaalde wijze afgedaan. Zie de woordelijke verslagen van de vergadering van juli 2015. Bestond er verband tussen het inmiddels bij het College bekende gegeven dat het bestemmingsplan wel aan de adviescommissie moest worden voorgelegd en de behandeling in de Raad? Gaarne alsnog duidelijkheid op dat punt daar vele bewoners de fractie erop geattendeerd hebben dat dit wel allemaal heel toevallig is en het erop lijkt dat informatie is achtergehouden. In ieder geval is iedereen terecht verbouwereerd dat de brief van 8 september 2015 is achtergehouden door het College.

-        Ook is onze fractie benaderd door een aantal winkeliers die zich erover beklagen dat zij niet gekend zijn in de opdracht aan het Bureau Stedelijke Planning en ook niet door dat bureau gehoord. Waarom heeft uw College op dat punt geen participatie toegepast, een klankbordgroep eventueel opgericht om op die wijze kritiek die ongetwijfeld op het rapport gaat komen vooraf reeds in beeld te brengen zodat ondernemers en burgers in ieder geval de indruk zouden krijgen serieus genomen te worden?

Bij de vraag van gisteren hebben we al volledige inzage in de correspondentie gevraagd. Uiteraard door de kritische vragen van de bewoners en de winkeliers dringen we aan op een complete correspondentie, gespreksverslagen vanaf juni tot vandaag met de Provincie, het ingeschakelde bureau en eventueel derden.

Deze artikel 26-vraag kan gelijktijdig beantwoord worden met de gisteren gestelde vraag.

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter