Collegevragen omtrent respijtdagen van mantelzorgers

CDA Westland

Westland 24.01.2016 - In het verkiezingsprogramma van CDA Westland wordt ondersteuning van mantelzorgers benoemd:

 

‘Een extra impuls wordt gegeven aan investeringen om overbelaste mantelzorgers te ontlasten. Respijtzorg en andere ondersteuning van de mantelzorgers  (o.a. lotgenotencontact) moeten goed geregeld zijn. Steunpunt Mantelzorg en vrijwilligers vervult hierin een belangrijke rol.  Dit geldt ook voor ontmoetingscentra voor dementerenden.’

 

De fractie van CDA Westland is content met de aandacht voor mantelzorgers binnen Gemeente Westland. Met elkaar beseffen wij dat mantelzorgers niet alleen voor de naaste voor wie zij zorgen, maar ook voor de samenleving van zeer groot belang zijn. Wij moeten er voor zorgen dat deze vrijwilligers vanuit alle lagen van onze samenleving en van jong tot oud, niet overbelast raken.

Bij Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers informatie inwinnen en hulp aanvragen. Desgewenst komt de consulent thuis langs om in een gesprek gezamenlijk te bekijken hoe de mantelzorger kan worden verlicht in haar of zijn werkzaamheden.

In de laatste Nieuwsbrief Mantelzorg van januari 2016 las de fractie van CDA Westland over een nieuw initiatief: het sparen van respijtdagen. Wat ons betreft een mooi initiatief dat breed moet worden uitgedragen. Ter verduidelijking geven wij de tekst uit de nieuwsbrief hieronder weer.

Geen wachtlijst voor dagopvang dementerenden

‘De respijtregeling is bedoeld om de mantelzorger die 24 uur per dag voor de naaste zorgt even op adem te laten komen. De naaste kan tijdelijk in een passende instelling logeren. Voor deze regeling kan men een aantal dagen sparen. Afhankelijk van de zorgzwaarte spaart men voor 3, 6 of 9 etmalen per kwartaal. De gespaarde kwartalen dienen binnen een jaar gebruikt te worden. Voor deze regeling is een WMO-indicatie nodig.’

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1.       Klopt het dat hier een nieuwe regeling in het leven is geroepen?

2.       Kan het college uitleg geven over de te volgen procedure voor het aanvragen van de respijtregeling?

3.       Kan het college aangeven welke mantelzorgers en hun naasten van deze regeling gebruik kunnen maken?

4.       Kan het college aangeven in welke instelling of instellingen de naasten kunnen worden opgevangen, nu er nog geen respijthuis in Gemeente Westland is gevestigd?

5.       Kan het college aangeven waarom een WMO-indicatie nodig is voor het aanvragen van de respijtregeling?  De mantelzorger die zorgt voor iemand zonder WMO-indicatie zou nu geen gebruik kunnen maken van deze respijtregeling.

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

 

Jenny Vermeer