Collegevragen over aanbestedingsregels voor opdracht aan Deloitte

Westland Verstandig

Westland 09.12.2015 - Inmiddels zagen wij als fractie in de besluitenlijst van het College van 24 november jl. dat aan de accountant Deloitte door het College

opdracht gegeven is om een aantal deelverantwoordingen te gaan doen. Daarbij wordt blijkbaar de bestaande relatie tussen het College en Deloitte bestendigd. In de afgelopen jaren hebben wij gezien dat totaal aan Deloitte buiten het normale raadswerk meer dan € 300.000,-- werd betaald.

Westlandse projecten en het Europese investeringsfonds

Dat laatste is natuurlijk Europees aanbestedingsplichtig en door nu die relatie voort te zetten en op te knippen –naar het zich laat aanzien- stellen we ons bloot aan een mogelijke aansprakelijkstelling door iedere andere willekeurige accountant in Nederland omdat Westland de Europese aanbestedingsregels niet volgt ten aanzien van het collegewerk.

De volgende vragen:

-        Wat is de visie van het College op het vorenstaande?

-        Heeft Deloitte gewezen op dit risico?

-        Realiseert het College zich wat de risico’s zijn en ook wat de gevaren zijn voor mogelijke schadeclaims van derden?

-        Heeft het College hier een voorziening voor getroffen of gaat het College die treffen?

-        Waarom is gekozen voor Deloitte voor deze opdracht nu vorenstaand risico met name bij Deloitte zich voordoet?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter