Collegevragen over aanvullende behoefte fietsenstalling De Tuinen

Westland Verstandig

Naaldwijk 25.07.2019 - Onze fractie krijgt klachten binnen over de stalling van fietsen bij de uitgang van De Tuinen aan de kant van Patijnenburg.

Bij mooi weer kunnen fietsen daar niet of nauwelijks geplaatst worden omdat er te veel fietsen staan. Uiteraard is de situatie qua aantallen aanmerkelijk veranderd sinds de komst van de Action en de Poolse supermarkt. De capaciteit van de fietsenstalling is veel te klein. Op drukke dagen worden de fietsen gezet in de looppaden, tegen het hek van de toekomstige supermarkt De Rentmeester en op het voetpad en tussen de ondergrondse afvalcontainers. Mocht de nieuwe supermarkt De Rentmeester er ooit een keer komen, dan zal de situatie alleen nog maar verslechteren. 

De fietsenstalling bij het overigens qua naamgeving volstrekt misplaatste “Central Park” geeft geen oplossing. Parkeren van fietsen op het Wilhelminaplein is ook al geen oplossing. De vraag is hoe dit probleem opgelost gaat worden. Waar kunnen nog aanvullende fietsenstallingen gemaakt worden aan de kant van De Tuinen / Patijnenburg.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-Is het College het met vorenstaande constateringen van de fractie eens en is het College bereid om aanvullende maatregelen te nemen zodat de fietsen aldaar goed en duidelijk geparkeerd kunnen gaan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,

P.J.L.J. Duijsens

Fractievoorzitter