Collegevragen over appartementencomplex Boomparck en de Nederhof

Westland Verstandig

Honselersdijk 30.07.2015 - Op 23 juli jl. heeft de fractie van Westland Verstandig via de nieuwsbrief van Arcade kennis genomen van het voornemen van Arcade

– onderhandelingen tussen Arcade en Vestia zijn nog gaande - tot het bouwen van 26 sociale huurappartementen in Honselersdijk.

Navraag bij Arcade leerde ons dat het gaat over de turn-key afname door Arcade van het bouwplan Boomparck aan de Van Poeljestraat op de hoek van de Burgemeester Hoogenboomstraat en de Endeldijk.

Voor dit bouwplan is in 2012 een omgevingsvergunning verleend. De grond van dit plan is eigendom van Vestia. Destijds in 2011 en 2012 is over dit plan veel te doen geweest in de directe omgeving van de planlocatie in Honselersdijk en in de gemeenteraad. Dat had zowel inhoudelijke oorzaken, de hoogte van het appartementencomplex, als ook procedurele oorzaken, m.n. gebreken in informatie en communicatie vanaf de eerste planvorming in 2005 tot de besluitvorming over het bestemmingsplan in 2012 naar zowel leden van de commissie(s) Ruimte als omwonenden.

Begin 2012 is na uitvoerige discussies in commissie en Raad met een kleine raadsmeerderheid, t.w. de toenmalige coalitiefracties, ingestemd met het bestemmingsplan Honselersdijk, waarvan het bouwplan deel uitmaakte. Daarbij waren de belangrijke overwegingen voor het college en coalitie de financiële haalbaarheid van het project en de sociale doelgroep van begeleid wonen.

Sindsdien is er veel gebeurd. Zo is Vestia financieel in de problemen gekomen, waardoor investeringsplannen zijn teruggedraaid. Ook blijkt nu in 2015 dat de beoogde doelgroep elders hun intrek neemt.

Westland Verstandig is voorstander van de bouw van sociale huurwoningen die in de behoefte van Westlanders voorzien. Gelet op de overwegingen die in 2012 hebben geleid tot het raadsbesluit en de ontstane nieuwe situatie hebben wij enkele vragen over het te realiseren bouwplan.

-          Hoe hoog gaat gebouwd worden en hoeveel verdiepingen telt het bouwplan?

-          Worden naast de 26 sociale huurwoningen ook koopappartementen gebouwd?

 

In 2012 zouden minder parkeerplaatsen nodig zijn in het plan vanwege de sociale doelgroep met woonbegeleiding. Als inmiddels duidelijk is dat deze doelgroep is gewijzigd, is het aantal parkeerplaatsen nodig volgens de normen die gesteld zijn in het Westlands Verkeer en Vervoerplan. Dit ook om te voorkomen dat de parkeerdruk in de omgeving nog meer wordt belast. Er is nu al een parkeerkrapte. Bij Arcade was men niet op de hoogte van dit deel van de overwegingen, waaraan in de Raad de nodige aandacht is besteed.  

-          Welke voorwaarden heeft het College gesteld aan het aantal te realiseren parkeerplaatsen? Hoe verhoudt zich dat tot de ‘turn-key’ overnameplannen van Arcade?  

-          Hoeveel plaatsen worden gerealiseerd in het bouwplan en hoeveel moeten worden gerealiseerd volgens het WVVP? Hoe wordt het eventuele tekort opgelost?

De aanleg van de ontsluitingsweg is door bewoners aan de Endeldijk genoemd als overlast gevend en is dat ook.

-          Wat heeft het College gedaan om de lichtoverlast van het verkeer over de Van Poeljestraat voor die bewoners aan de Endeldijk (koplampen schijnen frontaal op de woningen) terug te dringen en wat zijn daaromtrent de plannen?

-          Op welke wijze worden bewoners in directe omgeving bij de verdere planuitwerking van Boomparck betrokken?

 

Nu de Nederhof, een rijksmonument uit 1644, over enkele maanden niet meer bewoond wordt, dreigt leegstand en met als gevolg daarvan mogelijk ook verpaupering.

-          Is bij de gemeente al bekend welke functie de Nederhof gaat krijgen? Zijn daarvoor al plannen bij de eigenaar Vereniging Hendrick de Keyzer?

-          Wordt de huidige maatschappelijke bestemming volgens het bestemmingplan voor verder gebruik aangehouden? Komt uw College bij andere bestemmingen eerst langs de Raad?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Leo Geubbels

Namens de fractie Westland Verstandig