Collegevragen over asielzoekers in het Westland

door LPF Westland

Westland 23.10.2014 - In het AD editie Westland van 22 oktober jl. heeft LPF-Westland kennis genomen van het artikel...

waarin wordt aangegeven dat er in de regio asielzoekers gehuisvest moeten gaan worden op aanwijzing van de landelijke overheid. In dit artikel staat dat Westland staat voor de opgave om in 2015 maar liefst 131 vluchtelingen te huisvesten.

LPF-Westland vreest de gevolgen die dit zal hebben voor de eigen inwoners, waaronder de wachttijden op een sociale huurwoning en de mogelijkheid Westlandse woningzoekenden in de eigen gemeente te huisvesten.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het bericht 'Dringen voor een huurhuis' uit het AD editie Westland van 22 oktober jl.?

2. In het desbetreffende artikel staat dat Westland de huisvesting van 131 vluchtelingen moet verzorgen. Klopt dit aantal? Zo ja, is het college het met ons eens dat dit een onevenredige druk legt op de toch al overspannen vraag naar huurwoningen van Westlands ingezetenen?

3. Kan het college aangeven wat de huidige gemiddelde wachttijd is voor een (sociale) huurwoning in Westland?

4. Wat zal de exacte impact zijn van het huisvesten van de vluchtelingen op de wachtlijsten voor (sociale) huurwoningen in Westland en welke gevolgen zal dit hebben voor de eigen inwoners?

5. Krijgen vluchtelingen voorrang bij het toewijzen van een (sociale) huurwoning? Zo ja, zou dat ook kunnen betekenen dat zij voorrang krijgen op urgentie aanvragen en ouderen die gedwongen uit de verzorgingstehuizen moeten door rijks bezuinigingen en decentralisaties?

6. Bent u met ons van mening dat de eigen inwoners van Westland -die vaak al jaren op een nieuwe woning aan het wachten zijn- voor zouden moeten gaan? Zo ja, hoe gaat u zich hier voor inzetten? Zo neen, waarom niet?

7. Op dit moment zou er sprake zijn dat vluchtelingen al op kosten van de gemeente gehuisvest worden in het Carlton Hotel in Naaldwijk en in leegstaande verzorgingstehuizen zoals de Witte Brug in Poeldijk. Kan het college dit bevestigen of aangeven hoe anderszins al in (nood) huisvesting voor asielzoekers wordt voorzien?

8. Kunt u aangeven welke (sociaal-economische) gevolgen de opvang van deze hoeveelheid vluchtelingen nog meer zal hebben voor Westland naast de langere wachtlijsten voor (sociale) huurwoningen?

9. Bent u bereid er bij de minister op aan te dringen de huisvestingsregels voor vluchtelingen te herzien, gezien de overspannen vraag naar (sociale) huurwoningen in Westland?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland,

Claudia Vis André van der Meer