Collegevragen over eenrichtingsverkeer Frederik Hendrikstraat

Westland Verstandig

Naaldwijk 13.02.2020 - Vanaf 11 november 2019 is de Frederik Hendrikstraat in Naaldwijk een eenrichtingsstraat geworden.

De borden dat het verboden is in te rijden vanaf de Pijletuinenweg staan er, maar blijkbaar zien velen die borden over het hoofd omdat altijd de situatie anders geweest is waardoor toch nog frequent auto’s vanaf de Pijletuinenweg richting de Dijkweg rijden.

Twee gemotiveerde buurtbewoners zagen geen verandering en zijn zelf de straat opgegaan om mensen te attenderen op het feit dat de Frederik Hendrikstraat eenrichtingsverkeer is geworden. 

Desalniettemin is er geen verbetering te zien en de vraag is nu of wellicht andere verkeersmaatregelen genomen kunnen worden zoals versmalling van de inrit of het wellicht iets meer meebuigen van de bocht van het op de foto’s aangegeven stukje Frederik Hendrikstraat waardoor automobilisten duidelijker gemaakt wordt dat het niet de bedoeling is de Frederik Hendrikstraat vanaf de Pijletuinenweg in te rijden. Uiteraard zeer lovenswaardig dat buurtbewoners in weer en wind bestuurders erop attent maken dat zij vanaf de Pijletuinenweg niet mogen inrijden. 

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om extra maatregelen te nemen waardoor het inrijden vanaf de Pijletuinenweg naar de Frederik Hendrikstraat niet meer mogelijk is?
- Zo ja, binnen welke termijn kunnen die maatregelen dan genomen worden?
- Ook de aanduiding “30” op het wegdek weghalen helpt. Is het College het hiermee eens?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens
Leo Boekestijn